Học Excel – Bài 20: Đặt tên cho ô/vùng dữ liệu trên Excel và cách dùng Update 09/2021

Bằng cách sử dụng tên trong bí quyết Microsoft Excel, bạn sẽ tạo bí quyết dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Bạn sẽ nắm rõ tên cho một phạm vi ô, hàm, hằng số hay bảng. Khi đã quen sử dụng tên trong workbook, bạn đơn giản cập nhật, kiểm tra và quản lý chúng.

Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho iOS Microsoft Excel On-line

Nắm rõ và sử dụng tên trong bí quyết trên Excel trên Home windows & macOS

Đặt tên một ô

1. Chọn ô.
2. Trong field Identify, gõ tên.

Box Name trong Excel

3. Nhấn Input.

Nắm rõ tên từ phạm vi chọn lựa

  1. Chọn phạm vi bạn mong muốn đặt tên, gồm có các nhãn cột hoặc hàng.
  2. Chọn Formulation > Create from Variety.
  3. Trong field Create Names from Variety, chỉ định vị trí chứa các nhãn bằng việc chọn ô tích hàng trên cùng, cột bên trái, hàng phía dưới hoặc cột bên phải.
  4. Chọn OK.

Excel đặt tên ô dựa trên các nhãn trong phạm vi bạn chọn.

Sử dụng tên trong bí quyết

  1. Chọn ô và nhập bí quyết.
  2. Đặt con trỏ tại vị trí bạn mong muốn sử dụng trong bí quyết đấy.
  3. Gõ chữ cái trước tiên trong tên, chọn tên từ danh sách hiện ra. Hoặc chọn Formulation > Use in Components, rồi chọn tên bạn mong muốn dùng.
  4. Nhấn Input.

Quản lý tên trong workbook bằng Identify Supervisor

Trên Ribbon, tới Formulation > Outlined Names > Identify Supervisor. Sau đấy, bạn sẽ tạo, chỉnh sửa, xóa và tìm tất cả tên được sử dụng trong workbook.

Nắm rõ và sử dụng tên trong bí quyết trên Excel On-line

Trong Excel cho internet, bạn sẽ sử dụng các phạm vi được đặt tên đã chọn trong Excel cho Home windows hoặc Mac. Chọn một tên từ Identify Field để tới vị trí của phạm vi đấy hoặc sử dụng Named Vary trong bí quyết.

Hiện tại, Excel On-line chưa có tính năng tạo phạm vi được đặt tên mới.