Học Excel – Bài 18: Tự động đánh số hàng Update 09/2021

Không chẳng hạn như các chương trình Microsoft Place of job khác, Excel không cung cấp một nút đánh số dữ liệu tự động. Tuy vậy, bạn đơn giản thêm số hàng dữ liệu theo trình tự bằng việc sử dụng hàm ROW trong Microsoft Excel.

Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho iOS Microsoft Excel On-line

Bí kíp: Nếu như đang tìm hệ thống tự động đánh số nâng cao hơn cho dữ liệu và có cài Get admission to trên máy tính, bạn sẽ nhập dữ liệu Excel vào database Get admission to. Trong cơ sở dữ liệu Get admission to, bạn sẽ tạo một trường tự động đánh số độc nhất khi nhập một báo cao mới vào bảng.

Điền một chuỗi số vào cột

1. Chọn ô trước tiên trong phạm vi bạn mong muốn điền.

2. Gõ giá trị bắt tay vào làm chuỗi đấy.

3. Gõ giá trị trong ô kế tiếp để cài đặt mẫu.

Bí kíp: VD, nếu như mong muốn chuỗi số 1, 2, 3, 4, 5…, gõ 1 và 2 vào hai ô trước tiên. Nếu như mong muốn seri 2, 4, 6, 8…, gõ 2 và 4.

4. Chọn ô chứa giá trị bắt tay vào làm.

Chú ý: Trong Excel 2013 trở lên, nút Fast Research mặc định được hiển thị khi mà bạn chọn nhiều hơn một ô chứa dữ liệu. Bạn sẽ bỏ qua nút bấm để hoàn tất công đoạn này.

5. Kéo icon điền dữ liệuĐiền dữ liệu vào Excelqua phạm vi bạn mong muốn.

Chú ý: Khi kéo thanh điền dữ liệu qua từng ô. Excel hiện cửa sổ xem trước dữ liệu. Nếu như mong muốn một mẫu khác, kéo thanh điền bằng việc giữ nút click on chuột phải, rồi chọn một mẫu.

Để điền số theo trình tự tăng dần, kéo xuống dưới hoặc sang phía phải. Để điền số theo trình tự giảm dần, kéo lên hoặc sang phía trái.

Bí kíp: Nếu như không thấy thanh điền dữ liệu, bạn phải cần hiển thị nó đầu tiên.

Chú ý: Những số này không được replace tự động khi mà bạn thêm, di chuyển hay xóa hàng. Bạn sẽ tự tay cập nhật chuỗi số bằng việc chọn 2 số theo đúng thứ tự, rồi kéo thanh điền vào cuối phạm vi cần đánh số.

Sử dụng hàm ROW để đánh số hàng

1. Trong ô trước tiên của phạm vi bạn mong muốn đánh số, gõ =ROW(A1).

Hàm ROW trả về số hàng bạn tham chiếu tới. VD, =ROW(A1) trả về số 1.

2. Kéo Điền dữ liệu vào Exceltới phạm vi bạn mong muốn đánh số.

  • Những số này được replace khi mà bạn phân loại chúng theo dữ liệu. Chuỗi số có thể bị gián đoạn nếu như bạn thêm, di chuyển hoặc xóa hàng. Bạn sẽ replace số bằng việc chọn 2 số theo đúng thứ tự, rồi kéo thanh điền số tới cuối phạm vi ước muốn.
  • Nếu như đang sử dụng hàm ROW và mong muốn chèn số tự động khi thêm hàng dữ liệu mới, hãy đưa phạm vi dữ liệu đấy vào bảng Excel. Phần mềm sẽ đánh số theo trình tự tất cả hàng được chèn vào cuối bảng.

Để nhập mã số theo trình tự riêng, như số đơn mua hàng, bạn sẽ sử dụng hàm ROW cùng với hàm TEXT. VD, để bắt tay vào làm một danh sách được đánh số theo 000-001, bạn điền bí quyết =TEXT(ROW(A1),”000-000″) trong ô trước tiên của phạm vi mong muốn đánh số, rồi kéo thanh điền dữ liệu vào cuối phạm vi.

Hiển thị hoặc ẩn icon điền dữ liệu

Mặc định, iconĐiền dữ liệu vào Excelsẽ xuất hiện tuy nhiên bạn sẽ tắt/bật nó.

1. Trong Excel 2010 trở lên, click on tab Tệp, rồi click on Choices.

Trong Excel 2007, click on nút Microsoft Place of jobOffice> click on Excel Choices.

Trong danh mục Complicated > Enhancing choices, chọn hoặc bỏ tích ô Allow fill maintain and cellular drag-and-drop để hiện/ẩn icon điền dữ liệu.

Chú ý: Để ngăn chặn việc thay thế dữ liệu hiện tại khi mà bạn kéo điều khiển tương ứng, bảo đảm đã tích ô Alert earlier than overwriting cells. Nếu như không mong muốn Excel hiển thị thông báo ghi đè ô, bạn sẽ bỏ tích ô trên.