Học Excel – Bài 15: Hiện và ẩn các giá trị 0 Update 09/2021

Bạn mong muốn hiện các giá trị 0 trong ô hoặc sử dụng bảng tính tuân theo một bộ chuẩn định dạng yêu cầu bạn ẩn hết giá trị 0. Người sử dụng Microsoft Excel luôn có một số cách để hiện hoặc ẩn giá trị 0 thật sự dễ dàng.

Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho iOS Microsoft Excel On-line

Thỉnh thoảng, bạn sẽ không mong muốn các giá trị 0 hiện trên worksheet tuy nhiên có Mỗi lần bạn phải cần hiển thị chúng. Dù ẩn hoặc hiện số 0 theo chuẩn định dạng hoặc như ý mong muốn của bạn, Microsoft Excel luôn cung cấp một số cách để thực thi điều đấy.

Học Excel – Bài 15: Hiện và ẩn các giá trị 0

Place of job 2011 trở lên

Ẩn hoặc hiện tất cả giá trị 0 trên worksheet

1. Click on Tệp > Choices > Complicated.

2. Trong Show choices for this worksheet, chọn một bảng tính, rồi thực hiện một trong số tác vụ sau:

 • Để hiện các giá trị 0 trong ô, tích field Display a 0 in cells that experience 0 worth.
 • Để hiện các giá trị 0 dưới dạng ô trống, bỏ tích Display a 0 in cells that experience 0 worth.

Ẩn các giá trị 0 trong ô được chọn

Những bước sau ẩn giá trị 0 trong ô được chọn bằng một định dạng số. Các giá trị ẩn chỉ hiện trong thanh bí quyết và không được in. Nếu như giá trị ở một trong số những ô này thay đổi sang giá trị khác 0, Excel sẽ hiện giá trị đấy trong ô và định dạng giá trị này giống như là định dạng số thường thường.

1. Chọn các ô chứa giá trị 0 mong muốn ẩn.

2. Bạn sẽ nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab House, click on Layout > Layout Cells.

Nút Format trong Excel

3. Click on Layout > Layout Cells.

4. Trong field Kind, gõ 0;-0;;@, rồi click on OK.

Để hiện các giá trị ẩn

 • Chọn ô chứa các số 0 bị ẩn.
 • Bạn sẽ nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab House, click on Layout > Layout Cells.
 • Click on Quantity > Basic để áp dụng định dạng số mặc định, rồi click on OK.

Ẩn giá trị 0 do bí quyết trả về

 1. Chọn ô chứa giá trị 0.
 2. Trên tab House, click on mũi tên cạnh Conditional Formatting > Spotlight Cells Laws Equivalent To.
 3. Trong field bên trái, gõ 0.
 4. Ở field bên phải, chọn Customized Layout.
 5. Tại field Layout Cells, click on tab Font.
 6. Trong field Colour, chọn màu trắng, rồi click on OK.

Hiện các giá trị 0 dưới dạng ô trống hoặc nét gạch

Sử dụng hàm IF để thực hiện những công việc này.

Hàm IF trong Microsoft Excel

Sử dụng bí quyết như sau để trả về một ô trống khi giá trị đấy bằng 0:

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Đây chính là cách đọc bí quyết: Nếu như 0 là kết quả của (A2-A3), không hiện 0 – không hiển thị gì (chỉ báo bằng dấu ngoặc kép). Nếu như điều đấy không đúng, hiện kết quả của A2-A3. Nếu như không mong muốn các ô đấy trống mà thay vì vậy mong muốn hiện giá trị khác 0, đặt dấu “-” hoặc ký tự khác giữa dấu ngoặc kép.

Ẩn các giá trị 0 trong báo cáo PivotTable

 1. Click on báo cáo PivotTable.
 2. Trên tab Analyze, trong nhóm PivotTable, click on mũi tên cạnh Choices, sau đấy click on Choices.
 3. Click on tab Structure & Layout, rồi thực hiện một hoặc nhiều tác vụ sau:
 • Thay đổi hiển thị lỗi: Tích For error values display trong Layout. Trong field này, gõ giá trị bạn mong muốn hiện thay vì báo lỗi. Để hiện lỗi dưới dạng ô trống, xóa ký tự bất kỳ trong field đấy.
 • Thay đổi hiển thị ô trống: Tích For empty cells display. Trong field này, gõ giá trị bạn mong muốn hiển thị ở các ô trống. Để hiện ô trống, xóa ký tự bất kỳ trong field đấy. Để hiện giá trị 0, bỏ tích field đấy.

Place of job 2010

Hiện hoặc ẩn tất cả giá trị 0 trên worksheet

 1. Click on Tệp > Choices > Complicated.
 2. Trong Show choices for this worksheet, chọn worksheet, rồi thực hiện một trong những việc sau:
 • Để hiện giá trị 0 trong trong các ô, tích field Display a 0 in cells that experience 0 worth.
 • Để hiện giá trị 0 dưới dạng các ô trống, bỏ tích Display a 0 in cells that experience 0 worth.

Sử dụng định dạng số để ẩn các giá trị 0 trong ô được chọn

Tuần tự thực hiện theo những bước sau để ẩn các giá trị 0 trong các ô được chọn. Nếu như giá trị ở một trong các ô này thay đổi sang số khác 0, định dạng của giá trị đấy sẽ giống như là định dạng số thường thường.

 1. Chọn ô chứa các giá trị 0 bạn mong muốn ẩn.
 2. Bạn sẽ sử dụng Ctrl+1, hoặc trên tab House, click on Layout > Layout Cells.
 3. Trong danh sách Class, click on Customized.
 4. Trong field Kind, gõ 0;-0;;@.

Chú ý:

 • Những giá trị ẩn chỉ hiện trong thanh bí quyết – hoặc trong ô bạn chỉnh sửa và chúng không được in.
 • Để hiện lại các giá trị ẩn, chọn những ô đấy, rồi nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab House, trong nhóm Cells, trỏ tới Layout và click on Layout Cells. Ở danh sách Class, click on Basic để áp dụng định dạng số mặc định. Để bỏ hiện ngày hoặc thời gian, chọn định dạng thích hợp cho giá trị này trên tab Quantity.

Sử dụng định dạng có điều kiện để ẩn các giá trị 0 do bí quyết trả về

 1. Chọn ô chứa giá trị 0.
 2. Trên tab House, trong nhóm Kinds, click on mũi tên cạnh Conditional Formatting, trỏ tới Spotlight Cells Laws, rồi click on Equivalent To.
 3. Trong field ở bên trái, gõ 0.
 4. Tại field bên phải, chọn Customized Layout.
 5. Trong field Layout Cells, click on tab Font.
 6. Ở field Colour, chọn màu trắng.

Sử dụng bí quyết để hiện giá trị 0 dưới dạng ô trống hoặc nét gạch

Để thực hiện vai trò này, sử dụng hàm IF. Đây chính là một VD dễ hiểu nếu như bạn sao chép nó vào worksheet trống.

VD:

1 A B
2 Dữ liệu
3 10
4 10
5 Bí quyết Miêu tả (Kết quả)
6 =A2-A3 0 trừ đi số thứ hai
7

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi giá trị ô đấy là 0 (ô trống)
=IF(A2-A3=0,”-“,A2-A3 Trả về nét gạch khi giá trị bằng 0 (-)

Ẩn các giá trị 0 trong báo cáo PivotTable

 1. Click on báo cáo PivotTable.
 2. Trên tab Choices, trong nhóm PivotTable Choices, click on mũi tên cạnh Choices, rồi click on Choices.
 3. Click on tab Structure & Layout, rồi thực hiện một hoặc nhiều thực hành các bước sau:
 • Thay đổi hiển thị lỗi: Chọn field For error values, display trong Layout. Tại field này, gõ giá trị bạn mong muốn hiện thay vì báo lỗi. Để hiện lỗi dưới dạng các ô trống, xóa ký tự bất kỳ trong field này.
 • Thay đổi hiển thị ô trống: Chọn field For empty cells, display. Tại field này, gõ giá trị bạn mong muốn hiện trong các ô trống. Để hiện những ô trống, xóa ký tự bất kỳ trong field này. Để hiện số 0, bỏ take a look at field.

Place of job 2007

Hiện hoặc ẩn tất cả các giá trị 0 trên worksheet

 1. Click on nút Microsoft Place of jobNút Microsoft Office > click on Excel Choices, rồi nhấn danh mục Complicated.
 2. Trong Show choices for this worksheet, chọn một worksheet, rồi thực hiện một trong số thực hành các bước sau:
 • Để hiện các giá trị 0 trong ô, chọn Display a 0 in cells that experience 0 worth.
 • Để hiện các giá trị 0 dưới dạng ô trống, bỏ tích Display a 0 in cells that experience 0 worth.

Sử dụng định dạng số để ẩn các giá trị 0 trong ô chọn lựa

Nếu như giá trị ở một trong những ô này thay đổi sang giá trị khác 0, định dạng giá trị đấy sẽ giống như là định dạng số thường thường.

 1. Chọn ô chứa các giá trị 0 mong muốn ẩn.
 2. Bạn sẽ nhấn Ctrl+1, hoặc trên tab House > nhóm Cells > click on Layout > Layout Cells.
 3. Trong danh sách Class, click on Customized.
 4. Trong field Kind, gõ 0;-0;;@.

Chú ý:

 • Những giá trị ẩn chỉ hiện trong thanh bí quyếtThanh công thức Excel hoặc tại ô bạn chỉnh sửa và chúng không được in.
 • Để hiện lại các giá trị ẩn, chọn ô đấy, rồi tới tab House > Cells > Layout > click on Layout Cells. Trong Class, click on Basic để áp dụng định dạng số mặc định. Để hiện lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày/thời gian thích hợp trên tab Quantity.

Sử dụng định dạng có điều kiện để ẩn các giá trị 0 do bí quyết trả về

 1. Chọn ô chứa giá trị 0.
 2. Trên tab House > nhóm Kinds > click on mũi tên cạnh Conditional Formatting > Spotlight Cells Laws > Equivalent To.
 3. Ở field bên trái, gõ 0.
 4. Ở field bên phải, chọn Customized Layout.
 5. Trong field Layout Cells, click on tab Font.
 6. Trong field Colour, chọn màu trắng.

Sử dụng bí quyết để hiện số 0 dưới dạng ô trống hoặc nét gạch

Thực thi vai trò này bằng việc sử dụng hàm IF. Mời bạn đọc thêm VD dễ hiểu sau:

Làm sao sao chép VD vào bảng tính trống:

Ví dụ minh họa định dạng giá trị trong Excel

Chọn VD trong bài báo này. Đừng chọn hàng hoặc tiêu đề cột. Chọn một VD từ Lend a hand.

 1. Nhấn CTRL+C.
 2. Trong Excel, tạo workbook hoặc worksheet trống.
 3. Trong worksheet này, chọn ô A1 và nhấn CTRL+V.

Cần thiết: Để VD này hoạt động chuẩn xác, bạn phải dán nó vào ô A1 của bảng tính.

1. Để chuyển giữa việc xem kết quả và bí quyết trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền), hoặc trên tab Formulation > Method Auditing crew > Display Formulation.

Một khi sao chép VD sang worksheet trống, bạn có thể khác biệt nó theo nhu cầu.

Ẩn các giá trị 0 trong báo cáo PivotTable

 1. Click on báo cáo PivotTable.
 2. Trên tab Choices, trong nhóm PivotTable Choices, click on mũi tên cạnh Choices > click on Choices.
 3. Click on tab Structure & Layout, rồi thực hiện một hoặc nhiều thực hành các bước sau:
 • Thay đổi hiển thị lỗi: Chọn ô For error values, display trong Layout. Tại field này, gõ giá trị bạn mong muốn hiển thị thay vì báo lỗi. Để hiện lỗi dưới dạng các ô trống, xóa ký tự bất kỳ trong field đấy.
 • Thay đổi hiển thị ô trống: Chọn For empty cells, display. Tại field này, gõ giá trị bạn mong muốn hiển thị trong các ô trống. Để hiện ô trống, xóa ký tự bất kỳ trong field đấy. Để hiện số 0, bỏ tích field đấy.