Hàm SHEET trong Excel Update 11/2022

Hàm SHEET trong Microsoft Excel có thể giúp bạn tham chiếu dữ liệu trong bảng tính đơn giản hơn. Phía dưới là cách sử dụng hàm SHEET trong Excel.

Hàm Sheet trong Excel

Cách sử dụng hàm SHEET trong Microsoft Excel

Hàm SHEET trong Excel trả về số chỉ mục của một bảng tính. Nó sẽ báo cáo số bảng tính cho một tham chiếu ô, phạm vi được đặt tên hoặc bảng Excel.

  • Mục tiêu dùng hàm SHEET trong Excel: Khi mà bạn muốn được biết số chỉ mục của trang tính trong phạm vi tham chiếu.
  • Giá trị trả về: Số chỉ mục của bảng tính được cung cấp.
  • Bí quyết: =SHEET ([value]). Trong số đó, price – (tùy chọn) giá trị để kiểm tra.
  • Hàm SHEET hỗ trợ phiên bản Excel 2013 trở lên.

Chú ý khi dùng hàm SHEET trong Excel

Sử dụng hàm SHEET để lấy số chỉ mục cho bảng tính được cung cấp. Số chỉ mục đại diện cho chuỗi số của các trang tính trong một workbook Excel, bắt tay vào làm bằng 1 ở bên trái và kết thúc bằng N ở bên trái. Trong số đó, N là tổng số trang tính trong workbook. Hàm SHEET gồm có các trang tính được ẩn trong chuỗi số.

VD, ở một workbook với Sheet1, Sheet2 và Sheet3 chạy từ trái qua phía phải, bí quyết sau sẽ trả về 2:

=SHEET(Sheet2!A1)

Nếu như Sheet2 được kéo sang phía trái, bí quyết trên sẽ trả về 1.

Chú ý

  • Nếu như bỏ qua đối số giá trị, SHEET sẽ trả về chỉ mục của trang tính được nhập vào.
  • Thường thường, giá trị được cung cấp dưới dạng tham chiếu ô, tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng phạm vi đã đặt tên hoặc tên của một bảng trong Excel.
  • Hàm SHEET gồm có các trang tính ẩn trong chuỗi số.
  • SHEET báo cáo chỉ mục của một trang tính, hàm SHEETS báo cáo số sheet trong một tham chiếu.

Trên đây chính là cách sử dụng hàm SHEET trong Excel. Hello vọng bài content giúp cho bạn hiểu được cách sử dụng hàm Excel này.