Hàm INT trong Excel Update 09/2023

Hàm INT trong Excel là một hàm toán học có ích khi bạn phải cần xử lý các con số trong bảng tính. Phía dưới là cách sử dụng hàm INT trong Excel.

Cách dùng hàm INT cơ bản trong Excel
Cách sử dụng hàm INT căn bản trong Excel

Chỉ dẫn dùng hàm INT trong Excel

Hàm INT trong Microsoft Excel trả về phần nguyên của một vài người thập phân bằng việc làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Chú ý rằng, các số âm sẽ ngày càng âm hơn. VD, INT(10.8) trả về 10, INT(-10.8) trả về -11.

Mục tiêu dùng

Lấy phần nguyên của một vài người bằng việc làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

Giá trị trả về

Phần nguyên của một vài người một khi làm tròn xuống.

Bí quyết

=INT (quantity). Trong số đó, quantity là số bạn mong muốn lấy phần nguyên.

Bạn sẽ sử dụng hàm INT trong Microsoft Excel 2003 trở lên.

Chú ý khi dùng hàm INT trong Microsoft Excel

Điều cốt yếu bạn phải cần ghi nhớ rằng hàm INT trong Excel trả về phần nguyên của một vài người thập phân một khi làm tròn xuống. Do đó, với số âm, giá trị của nó sẽ càng âm hơn. VD INT(-11.9) cho bạn kết quả là -12.

Hàm INT chỉ nhận một giá trị số. INT trả về lỗi #VALUE! nếu như quantity không phải một giá trị số. Nếu như quantity đã là một vài người nguyên, hàm INT vô ích trong trường hợp này.

VD dùng hàm INT trong Excel

Khi quantity là số nguyên dương, hàm INT làm tròn xuống giá trị số nguyên dương gần nhất. VD:

=INT(3.25) // kết quả: 3
=INT(3.99) // kết quả: 3
=INT(3.01) // kết quả: 3

Chú ý: hàm INT làm tròn các số nguyên dương tới 0. Với các số nguyên âm, INT làm tròn xuống từ 0.

=INT(-3.25) // kết quả -4
=INT(-3.99) // kết quả -4
=INT(-3.01) // kết quả -4

So sánh hàm INT và TRUNC trong Microsoft Excel

Hàm INT giống như là hàm TRUNC bởi cả hai đều có thể trả về phần nguyên của một vài người. Tuy vậy, TRUNC chỉ cắt bớt một vài người, còn INT thực sự làm tròn một vài người. Với các số dương khi TRUNC sử dụng mặc định 0 cho num_digits, cả hai hàm đều trả về kết quả tương tự. Với số âm, kết quả có thể khác. INT(-3.1) cho -4 bởi INT làm tròn xuống phần nguyên thấp hơn. TRUNC(-3.1) cho -3. Nếu như chỉ mong muốn phần nguyên của một vài người, bạn nên sử dụng TRUNC.

Trên đây chính là cách sử dụng hàm INT trong Excel. Hello vọng bài content có ích với các bạn.