Chỉ dẫn dùng hàm ABS tính giá trị tuyệt đối trong Excel Update 08/2022

Hàm ABS được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một vài người hoặc một phép tính. Cách sử dụng hàm ABS khá dễ dàng và kết quả của các phép tính luôn là một vài người không âm.

Tải Microsoft Excel 2016/2019 Tải Microsoft Place of work 2019

Như chúng ta biết giá trị tuyệt đối của một vài người thực luôn là một vài người không âm (có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 0). Khi kết quả của hàm là số không âm mới là điều kiện cần để công nhận kết quả chuẩn xác. Như chúng tôi đã nói cách sử dụng hàm ABS khá dễ nên hay được dùng kết hợp với các hàm khác để tính toán trong Excel.

Clip chỉ dẫn sử dụng hàm ABS tính giá trị tuyệt đối trong Excel

Cấu trúc hàm ABS

=ABS(quantity)

Trong số đó: quantity là số thực cần lấy giá trị tuyệt đối và là tham số bắt buộc.

Quan tâm:

  • Giá trị tuyệt đối của 1 số thực bất kì luôn là số không âm.
  • Giá trị tuyệt đối của số 0 là chính nó.

VD sử dụng ABS để tính giá trị tuyệt đối

Tính giá trị tuyệt đối của các giá trị trong bảng sau:

Bảng tính giá trị tuyệt đối
Bảng tính giá trị tuyệt đối

Bí quyết tính tại ô I4 =ABS(H4)

Công thức tính giá trị tuyệt đối
Bí quyết tính giá trị tuyệt đối

Kết quả nhận được tại ô I4 sẽ là 19

Kết quả tính giá trị theo công thức
Kết quả tính giá trị theo bí quyết

Tiếp đấy hãy đặt con trỏ chuột vào ô I4 cho xuất hiện dấu cộng và kéo xuống dưới đây sao chép bí quyết tính cho tất cả các giá trị trong bảng tính giá trị tuyệt đối của bạn bằng hàm ABS.

Sao chép công thức cho toàn bộ bảng tính
Sao chép bí quyết cho tất cả bảng tính