Bảng phím tắt thường sử dụng trong LibreOffice Calc Update 09/2023

LibreOffice Calc là một phần mềm bảng tính có ích không kém Excel. Bảng phím tắt phía dưới sẽ giúp ích cho bạn sử dụng LibreOffice Calc nhanh và hiệu quả hơn.

Bảng phím tắt trong LibreOffice Calc 

Bảng phím tắt trong LibreOffice Calc

Phím tắt Tác vụ
Điều hướng
Ctrl + House Di chuyển con trỏ sang A1
Ctrl + Finish Chuyển con trỏ sang ô chứa dữ liệu mới nhất
House Chuyển con trỏ sang ô trước tiên của hàng
Finish Chuyển con trỏ sang ô cuối cùng của hàng
Shift + House Chọn từ ô hiện tại tới ô trước tiên của hàng
Shift + Finish Chọn từ ô hiện tại tới ô cuối cùng của hàng
Shift + Web page up Chọn từ ô hiện tại lên một trang
Shift + Web page down Chọn từ ô hiện tại xuống một trang
Ctrl + ← Chuyển con trỏ sang bên trái của phạm vi dữ liệu hiện tại
Ctrl + → Chuyển con trỏ sang bên phải của phạm vi dữ liệu hiện tại
Ctrl + ↑ Chuyển con trỏ lên phía trên phạm vi dữ liệu hiện tại
Ctrl + ↓ Chuyển con trỏ xuống dưới phạm vi dữ liệu hiện tại
Ctrl + Shift + Mũi tên Chọn tất cả ô chứa dữ liệu, theo hướng của mũi tên
Ctrl + Web page up Di chuyển sheet sang phía trái
Ctrl + Web page down Di chuyển sheet sang phía phải
Alt + Web page up Chuyển một màn hình sang phía trái
Alt + Web page down Chuyển một màn hình sang phía phải
Alt + ↓ Giảm chiều cao hàng hiện tại
Alt + ↑ Tăng chiều cao hàng hiện tại
Alt + → Tăng độ rộng cột hiện tại
Alt + ← Giảm độ rộng cột hiện tại
Alt + Shift + Mũi tên Khớp độ rộng cột và chiều cao hàng theo ô hiện tại
Shift + Ctrl + Web page up Thêm sheet trước đây vào sheet hiện tại
Shift + Ctrl + Web page down Thêm sheet kế tiếp vào sheet hiện tại
Ctrl + * Chọn phạm vi dữ liệu trong trỏ chuột
Ctrl + / Chọn bí quyết ma trận trong trỏ chuột
Ctrl + Plus Chèn ô
Ctrl + Minus Xóa ô
Input Chuyển con trỏ xuống một ô
Ctrl + ` Hiện/Ẩn bí quyết
Định dạng
Ctrl + 1 Mở định dạng ô
Ctrl + Shift + 1 Hai vị trí thập phân
Ctrl + Shift + 2 Định dạng hàm mũ
Ctrl + Shift + 3 Định dạng ngày, tháng
Ctrl + Shift + 4 Định dạng tiền tệ
Ctrl + Shift + 5 Định dạng phần trăm
Ctrl + Shift + 6 Định dạng chuẩn
Công dụng
Ctrl + F1 Hiện bình luận
F2 Nhập chế độ chỉnh sửa
Ctrl + F2 Mở Serve as wizard
Shift + Ctrl + F2 Di chuyển con trỏ tới dòng nhập
Ctrl + F3 Mở Outline names
Shift + Ctrl + F4 Hiện/ẩn trình duyệt web database
F4 Sắp đặt lại các tham chiếu
F5 Hiện/Ẩn Navigator
Shift + F5 Tìm các ô được tính toán bởi ô được chọn
Shift + Ctrl + F5 Chuyển con trỏ sang vùng Sheet
F7 Kiểm tra chính tả
Shift + F7 Tìm ô để tính toán ô được chọn
Ctrl + F7 Mở Glossary
F8 Bật/Tắt chế độ chọn lựa
Ctrl + F8 Đánh dấu ô chứa các giá trị
F9 Tính toán lại bí quyết trong ô hiện tại
Ctrl + F9 Cập nhật biểu đồ
Ctrl + Shift + F9 Tính toán lại bí quyết trong toàn bộ các sheet
F11 Mở Kinds
Shift + F11 Tạo một mẫu tài liệu
Shift + Ctrl + F11 Cập nhật mẫu
F12 Nhóm phạm vi dữ liệu được chọn
Ctrl + F12 Bỏ nhóm phạm vi dữ liệu được chọn