Điểm mới về huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ 10/12/2021 Update 09/2023

Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một vài người điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đấy, từ ngày 10/12/2021, việc huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sẽ có nhiều thay đổi mà cán bộ, công viên chức cần quan tâm. Hãy cùng Tải về.vn theo dõi nội dung sau đây để nắm được các điểm mới này nhé.

1. Cán bộ, công chức không phải bồi dưỡng tập sự từ 10/12/2021

Theo Nghị định 89/2021/NĐ-CP, sẽ có 4 hình thức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gồm:

– Bồi dưỡng theo chuẩn mực ngạch công chức, chuẩn mực chức danh nghề nghiệp viên chức.

– Bồi dưỡng theo chuẩn mực chức phận, chức danh lãnh đạo, quản lý.

– Bồi dưỡng theo chuẩn mực chức phận, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

– Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Như vậy, so sánh với Nghị định 101/2017, Nghị định 89/2021 không còn quy định về hình thức bồi dưỡng tập sự với cán bộ, công chức, viên chức từ 10/12/2021 – thời điểm có hiệu lực của Nghị định này. Ngoài những điều ấy ra, Nghị định 89 cũng bỏ nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

Bên cạnh đấy, cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc thực hiện theo quy định của đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu bản thân, thời gian thực hiện ít ra là 01 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm.

2. Bỏ nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ

Hiện hành, Nghị định 101/2017 quy định 5 nội dung bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thế nhưng, Nghị định 89/2021 đã bỏ nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ. Theo đấy, từ ngày 10/12/2021, có 4 nội dung bồi dưỡng gồm có:

– Lý luận chính trị.

– Kiến thức quốc phòng và an ninh.

– Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước.

– Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

3. Thay đổi thời gian thực hiện bồi dưỡng

Theo Nghị định 89/2021, từ ngày 10/12/2021, chương trình, tài liệu bồi dưỡng được thực hiện như sau:

* Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chuẩn mực ngạch công chức, gồm:

– Đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương, thời gian thực hiện tối đa là 04 tuần;

– Đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần;

– Đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thời gian thực hiện tối đa là 08 tuần.

(Trước đó, Nghị định 101/2017 quy định chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chuẩn mực ngạch công chức, thời gian thực hiện ít ra là 06 tuần, tối đa là 08 tuần, dành cho các ngạch: ngạch cán sự; ngạch chuyên viên; ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương).

* Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn mực chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên môn: Mỗi chuyên môn có 01 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần.

(Hiện hành quy định thời gian thực hiện ít ra là 06 tuần, tối đa là 08 tuần).

* Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm

– Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, thời gian thực hiện tối đa là 02 tuần, gồm:

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

(Hiện hành còn quy định bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương, thời gian thực hiện ít ra là 02 tuần, tối đa là 04 tuần).

– Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên ngành nghiệp vụ (nghiệp vụ chuyên môn; nghiệp vụ chuyên ngành sử dụng chung; chức danh nghề nghiệp chuyên môn; chức danh nghề nghiệp chuyên ngành sử dụng chung): thời gian thực hiện mỗi chương trình tối đa là 01 tuần.

– Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn mực chức phận, chức danh cán bộ, công chức cấp xã: thời gian thực hiện mỗi chương trình tối đa là 01 tuần.

(Hiện hành quy định thời gian thực hiện ít ra là 02 tuần, tối đa là 04 tuần).

4. Yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng

Nghị định 89/2021 quy định yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng như sau:

– Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo chỉ dẫn của đơn vị có thẩm quyền.

– Công chức phải coi như hoàn tất chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chuẩn mực ngạch công chức trước khi bổ nhiệm ngạch.

– Viên chức phải coi như hoàn tất chương trình bồi dưỡng theo chuẩn mực chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên môn trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

– Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc thực hiện theo quy định của đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu bản thân, thời gian thực hiện ít ra 01 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm.

Đây chính là nội dung mới so sánh với Nghị định 101/2017.

5. Quy định mới về dùng chứng chỉ bồi dưỡng

Nghị định 89/2021 quy định về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

– Học viện Chính trị đất nước Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Đất nước; cơ sở huấn luyện, bồi dưỡng; cơ sở huấn luyện, nghiên cứu cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng được giao thực hiện.

– Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được dùng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo chuẩn mực chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên môn tương ứng. (Quy định mới)

– Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã dùng trên phạm vi toàn quốc. Bộ Nội vụ chỉ dẫn nhất định về quản lý, dùng và mẫu chứng chỉ.

Ngoài những điều ấy ra, so sánh với hiện hành, Nghị định 89/2021 không còn lên danh sách các chứng chỉ chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức như Nghị định 101/2017.

Chú ý: Cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ coi như hoàn tất các chương trình bồi dưỡng quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 17 Nghị định 101/2017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào chức phận, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định 89/2021.

Nghị định 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.