Công chức được nâng lương trước hạn mấy lần của năm? Update 10/2022

Từ ngày 15/08/2021, Cán bộ, công viên chức có thể được nâng lương trước hạn nếu như thuyết phục đủ các điều kiện quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BNV. Vậy công chức được nâng lương trước hạn mấy lần của năm? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây nhé.

I. Điều kiện nâng bậc lương trước hạn với cán bộ, công chức

Thứ nhất: Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện vai trò

Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn

(1) Đạt đủ 02 chuẩn mực sau:

Đối với cán bộ, công chức

Đối với viên chức và người lao động

Chuẩn mực 1: Được cấp có thẩm quyền nhận xét và xếp loại chất lượng ở mức từ coi như hoàn tất vai trò trở lên.

– Chuẩn mực 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức

– Chuẩn mực 1: Được cấp có thẩm quyền nhận xét từ mức coi như hoàn tất vai trò trở lên;

– Chuẩn mực 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

(2) Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện vai trò đã được cấp có thẩm quyền quyết định xác nhận bằng văn bản

Cách nắm rõ thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc như sau:

  • Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được nắm rõ theo thời điểm ban hành quyết định xác nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ huấn luyện từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ huấn luyện từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 trong năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.
  • Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu như thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị, cơ quan.

(3) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 trong năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Chuẩn mực xét nâng bậc lương trước thời hạn

Chuẩn mực, mức độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện vai trò và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng mức độ thành tích không giống nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lãnh đạo cấp cao đơn vị, cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định nhất định trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị, cơ quan.

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, tuy nhiên mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị, cơ quan.

Thứ 2: Nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu

(1) Trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 chuẩn mực:

Đối với cán bộ, công chức

Đối với viên chức và người lao động

– Chuẩn mực 1: Được cấp có thẩm quyền nhận xét và xếp loại chất lượng ở mức từ coi như hoàn tất vai trò trở lên.

– Chuẩn mực 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức

– Chuẩn mực 1: Được cấp có thẩm quyền nhận xét từ mức coi như hoàn tất vai trò trở lên;

– Chuẩn mực 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

(2) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Tham khảo thêm: Quy định mới về nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức

II. Công chức được nâng lương trước hạn mấy lần của năm?

Theo quy định hiện tại, công chức không được cùng lúc đó được nâng lương trước hạn khi lập thành tích xuất sắc và khi có thông báo nghỉ hưu trong một thời điểm. Ngoài những điều ấy ra, theo quy định cũ tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 08:

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc khi thực hiện vai trò trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Thế nhưng, từ ngày 15/8/2021, Thông tư 03/2021/TT-BNV do Bộ Nội vụ ban hành có hiệu lực đã sửa đổi, bổ sung quy định về số lần nâng lương trước hạn như sau:

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện vai trò

Chính vì lẽ đó, theo quy định cũ thì không được cùng nâng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu và có thành tích xuất sắc cũng giống như không được nâng lương trước hạn liên tiếp khi có thành tích xuất sắc 02 lần liên tiếp nhau trong cùng ngạch công chức.

Còn theo quy định mới từ 15/08 tới đây, việc thực hiện vai trò trong cùng ngạch đã bị bãi bỏ mà chỉ còn “trong thực hiện vai trò”. Qua đấy, việc “nâng lương trước hạn của công chức” sắp tới còn bị “siết chặt” hơn thế nữa, nhất là quy định về việc nâng lương trước hạn liên tiếp.

Thế nhưng, về thời gian để xét nâng lương trước hạn 12 tháng, Thông tư 08 quy định như sau:

  • Do lập thành tích xuất sắc: Tính đến ngày 31/12 trong năm xét nâng bậc lương trước hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên;
  • Có thông báo nghỉ hưu: Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Như vậy, nếu như trong 01 năm thời điểm xét nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc và khi có thông báo nghỉ hưu không cùng lúc đó tại một thời điểm thì công chức có thể ứng dụng cả hai hình thức nâng lương trước hạn này.