Unfastened Fireplace OB30: Best puppy nên kết hợp với Chrono Update 09/2023

Trong Unfastened Fireplace OB30, Chrono đã bị giảm sức mạnh đáng kể. Tuy vậy, bạn sẽ khắc phục những yếu điểm của Chrono khi kết hợp với các puppy Unfastened Fireplace mạnh phía dưới.

Best puppy Unfastened Fireplace tăng sức mạnh cho Chrono