Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Mầm non Update 03/2023

Lịch nộp báo cáo tình hình giáo dục Mầm non năm 2021 – 2022 được ban hành kèm theo Công văn 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26/8/2021 của Bộ GDĐT.

Theo đấy, quy định nhất định về kỳ báo cáo, thời gian nộp báo cáo, những loại báo cáo cần nộp và hình thức nộp báo cáo. Vậy sau đây chính là Thời gian nộp báo cáo tình hình giáo dục Mầm non, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

LỊCH NỘP BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC MẦM NON
NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo công văn số 3676/BGDĐT-GDMN ngày 26/8/2021 của Bộ GDĐT)

TT

Kỳ báo cáo

Thời gian nộp

Báo cáo cần nộp

Hình thức báo cáo

1

Báo cáo đầu năm học

Trước ngày 30/10/2021

(1) Báo cáo tình hình thực hiện vai trò giáo dục mầm non đầu năm học 2021-2022 (theo đề cương gửi kèm).

(2) Biểu tổng hợp và thống kê giáo dục mầm non kỳ đầu năm học (EMIS), thời gian nộp quy định tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT và văn bản của Bộ GDĐT (Biểu 01-MN-ĐN – Trích xuất trên phần mềm CSDL ngành, đã được kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa số liệu).

Các cơ quan báo cáo về

Bộ Giáo dục và Huấn luyện (Vụ GDMN) qua:

(1) Hệ thống hành chính điện tử (eoffice).

(2) Bản mềm qua thư điện tử:

[email protected],

[email protected]

2

Báo cáo tóm lại năm học

Trước ngày 30/6/2022.

(1) Báo cáo nhận xét kết quả thực hiện các vai trò GDMN năm học 2021-2022 (theo các vai trò trọng điểm của GDMN năm học 2021-2022).

(2) Mẫu biểu tổng hợp và thống kê số liệu về Giáo dục Mầm non kỳ cuối năm học (EMIS): thời gian nộp quy định tại Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT và văn bản của Bộ GDĐT (Mẫu biểu số 01-MN-CN – Trích xuất trên phần mềm CSDL ngành, đã được kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa số liệu).

Ngoài những điều ấy ra quý thầy cô xem thêm: