Định mức tiết dạy của giáo viên chủ nhiệm Update 09/2023

Quy định về định mức tiết dạy đối với giáo viên viên chủ nhiệm tính như nào? Có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều thầy cô vẫn băn khoăn, cần lời trả lời. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung sau đây của Tải về.vn:

Giáo viên chủ nhiệm là giáo viên giảng dạy ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp được cơ sở giáo dục đấy phân công trực tiếp quản lý, điều hành, theo sát công đoạn học tập của học sinh để báo cáo với nhà trường và gia đình. Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ, sứ mạng cực kỳ cần thiết.

Quy định về định mức tiết dạy của giáo viên khi làm giáo viên chủ nhiệm

Theo quy định tại Điều 6, Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT nêu rõ:

 • Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.
 • Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông.
 • Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở.
 • Định mức tiết dạy của giáo viên trường dự bị đại học là 12 tiết.
 • Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

Như vậy, đối với mỗi cấp giáo dục cũng giống như đối với loại hình cơ sở giáo dục thì định mức tiết dạy cũng có sự không giống nhau, việc này cũng hoàn toàn hợp lý, bắt đầu từ việc thực chất của các chương trình giáo dục tại các cấp, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác là không giống nhau.

Thực tiễn pháp luật không quy định một con số nhất định đối với định mức tiết dạy của giáo viên kiêm giáo viên chủ nhiệm, tuy vậy, căn cứ tại Điều 8, Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên ngành, thì:

 • Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Như vậy, định mức tiết dạy của giáo viên chủ niệm là 20 tiết tuần ở cấp tiểu học và 15 tiết/tuần ở cấp trung học cơ sở và 13 tiết/tuần đối với cấp trung học phổ thông.
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Như vậy, định mức tiết dạy của giáo viên chủ nhiệm trong trường hợp này là 13 tiết/tuần ở cấp trung học cơ sở và 11 tiết/tuần ở cấp trung học phổ thông.
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Trong trường hợp này, định mức tiết dạy của giáo viên chủ nhiệm là 17 tiết/tuần ở cấp tiểu học và 13 tiết/tuần ở cấp trung học cơ sở.
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần. Trong trường hợp này, định mức tiết dạy của giáo viên chủ nhiệm là 118 tiết/tuần ở cấp tiểu học và 14 tiết/tuần ở cấp trung học cơ sở.

Vậy: Vì sao, giáo viên là giáo viên chủ nhiệm lại được giảm định mức tiết dạy?

Để lí giải cho câu hỏi này, tác giả sẽ phân tích một vài người phương diện sau:

– Thứ nhất, việc đặt ra định mức tiết dạy được xét dựa trên một giáo viên với nhân cách là giáo viên chuyên ngành, thực hiện vai trò của giáo viên đối với học sinh ảnh hưởng đến môn học đấy. (Việc này cũng không mang tính tuyệt đối vì đối với giáo viên chủ nhiệm tiểu học, chủ thể này sẽ phải thực hiện giảng dạy nhiều môn không giống nhau). Do vậy, định mức đấy chỉ thực sự hiệu quả khi cá nhân làm đúng chuyên ngành và không phải gánh thêm các nhân cách không giống nhau (VD như giáo viên chủ nhiệm, giáo viên kiêm đảm nhận phòng học bộ môn, giáo viên kiêm nhiệm đảm nhận công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, đảm nhận vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu như các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách); tổ trưởng bộ môn).

– Thứ 2, bên cạnh phải thực hiện vai trò của giáo viên theo quy định của Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động, thì giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện các vai trò sau:

 • Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có cách thức làm tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm đẩy mạnh sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;
 • Phối hợp khắn khít với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác xoay quanh trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;
 • Đánh giá, nhận xét xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề xuất khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề xuất danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải tập luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;
 • Tham gia chỉ dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và tập luyện học sinh do nhà trường tổ chức;
 • Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

Việc thực hiện các vai trò riêng này cũng phải mất một khoảng thời gian cụ thể, trong lúc đó định mức đặt ra đã là thời gian “lao động căn bản” của giáo viên, thì theo đấy, giáo viên chủ nhiệm phải được giảm định mức tiết dạy để bù vào thực hiện các hoạt động, vai trò theo đúng quy định mà nhà trường, pháp luật cung cấp cho.

Trên cơ sở tìm hiểu quy định của pháp luật về định mức tiết dạy, có thể thấy rằng, pháp luật ngày càng có mong muốn thực tế rõ rệt đối với sự phát triển của hệ thống giáo dục, đối với chất lượng giảng dạy, hoạt động giáo dục của giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Việc pháp luật đặt ra định mức không những có ý nghĩa trong việc bảo đảm sự thống nhất trong cả nước mà còn có nhiệm vụ trong việc hạn chế hiện trạng “ép” dạy quá là nhiều so sánh với thời gian căn bản, dẫn đến những tiêu cực trong giáo dục. Cùng lúc đó, đây cũng sẽ là cơ sở pháp lý cần thiết để các giáo viên có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình và làm theo đúng quy định để bảo đảm hiệu quả cao nhất trong công tác giảng dạy của mình.