Bộ GD&ĐT chỉ dẫn thực hiện vai trò giáo dục Trung học Update 03/2023

Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3699/BGDĐT-GDTrH Chỉ dẫn thực hiện vai trò giáo dục trung học năm học 2021-2022.

Theo đấy, năm học 2021-2022, ngành Giáo dục tăng cường quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học và tiếp tục thực hiện kết quả trước mắt kép: vừa đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19, vừa coi như hoàn tất vai trò năm học.

Vai trò chung của Giáo dục trung học là đảm bảo an toàn trường đại học, chủ động, linh động thực hiện chương trình, chiến lược năm học để ứng phó với diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Công tác thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 6 và CT GDPT 2006 đối với các lớp từ 7 đến 12 phải đảm bảo coi như hoàn tất chương trình năm học, thuyết phục yêu cầu chất lượng giáo dục.

Thúc đẩy công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; chú trọng phát triển mạng lưới trường, lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở, là vai trò chung được đặt ra. Music track với đấy là tiếp tục thúc đẩy đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường đại học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục.

1. Ưu tiên dạy học trực tuyến với nội dung mang tính lí thuyết

Trong vai trò nhất định về lập kế hoạch giáo dục của nhà trường để chủ động, linh động ứng phó với tình hình Covid-19, đảm bảo coi như hoàn tất chương trình năm học, công văn của Bộ GDĐT chỉ dẫn các Sở GDĐT chỉ đạo cơ sở giáo dục trung học lập kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chỉ dẫn xoay chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT. Chiến lược này cần đảm bảo yêu cầu thực hiện các nội dung cốt lõi, làm cơ sở để chủ động, linh động trong công ty thực hiện các nội dung còn lại thích hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

“Chủ động về các giải pháp dạy học trực tuyến và trực tiếp để chuyển đổi linh động, ứng phó đúng lúc với các tình huống diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương. Ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lí thuyết, có thể chỉ dẫn học sinh khai thác dùng hiệu quả sách giáo khoa để học tập; sẵn sàng giải pháp để tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp, quan trọng là đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm và kết hợp ôn tập, củng cố những nội dung lí thuyết đã học trực tuyến”, công văn nhấn mạnh.

Bộ GDĐT cùng lúc đó yêu cầu thực hiện hiệu quả, chất lượng các hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra, nhận xét trực tiếp – trực tuyến, đảm bảo coi như hoàn tất chương trình năm học trong các tình huống diễn biến khó hiểu của dịch bệnh.

2. Bám sát yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 đối với lớp 6

Năm học 2021-2022 khối THCS lần đầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới (CT GDPT 2018) đối với lớp 6. Bộ GDĐT chỉ dẫn Sở GDĐT chỉ đạo cơ sở giáo dục trung học xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược giáo dục theo các công văn 5512, 2613 đã được Bộ ban hành về việc khai triển thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022. Chiến lược dạy học khi xây dựng cần bám sát yêu cầu cần đạt theo CT GDPT 2018 để tổ chức dạy học theo cách thức trực tuyến và trực tiếp thích hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Đối với học môn Lịch sử và Địa lí, môn Nghệ thuật, trong lúc tổ chức dạy học, các nhà trường cần chú ý sắp xếp dạy học cùng lúc đó các phân môn Lịch sử, Địa lí (đối với môn Lịch sử và Địa lí), các nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật (đối với môn Nghệ thuật), đảm bảo tương đương về thời lượng trong từng học kì.

Môn Tin học, Ngoại ngữ 1 theo CT GDPT 2018 được chỉ dẫn tổ chức đối với những học sinh lớp 6 có năng lực học tập và thích hợp với thực hiện của nhà trường. Đối với các trường chưa thực hiện dạy môn Tin học, Ngoại ngữ 1 theo CT GDPT 2018, tiếp tục thực hiện 2 môn học này theo CT GDPT 2006. Tuy vậy, các trường này cần chú ý tăng cường nội dung bổ trợ theo CT GDPT 2018 để chuẩn bị cho học sinh học các môn học trên theo CT GDPT 2018 ở cấp THPT.

“Trong lúc tổ chức thực hiện, Sở GDĐT, Phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học tăng cường sinh hoạt chuyên ngành dựa trên nghiên cứu bài học; tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi về tổ chức dạy học theo CT GDPT 2018; nhận xét, rút kinh nghiệm trong lúc dạy học và xoay chỉnh đúng lúc chiến lược dạy học thích hợp với thực tế tại địa phương, cơ sở giáo dục”, văn bản nêu.

3. Không kiểm tra các nội dung vượt quá yêu cầu

Bộ GD&ĐT chỉ dẫn về việc kiểm tra, nhận xét học sinh trung học như sau:

– Các nhà trường lập kế hoạch kiểm tra, nhận xét học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông thích hợp với chiến lược dạy học; không kiểm tra, nhận xét những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc cấp độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông;

– Không kiểm tra, nhận xét đối với các nội dung thực hiện tinh giản và các nội dung chỉ dẫn học sinh tự học ở nhà theo chỉ dẫn của Bộ Giáo dục và Huấn luyện trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

– Đối với một vài người môn học, hoạt động giáo dục lớp 6, Bộ GDĐT chỉ dẫn rõ các yêu cầu trong kiểm tra nhận xét. Theo đấy, môn Lịch sử và Địa lí sẽ chọn 02 điểm kiểm tra, nhận xét thường xuyên trong một học kì. Bài kiểm tra, nhận xét định kì gồm nội dung của 02 phân môn này theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 02 phân môn, tính đến thời điểm kiểm tra, nhận xét.

– Môn Nghệ thuật gồm có 02 nội dung Âm nhạc và Mĩ thuật. Từng nội dung chọn 01 kết quả kiểm tra, nhận xét thường xuyên trong từng học kì. Bộ GDĐT khuyến khích thực hiện kiểm tra, nhận xét định kì môn học này thông qua bài thực hành, dự án học tập. Bài kiểm tra, nhận xét định kì gồm có 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được thực hiện riêng theo mỗi nội dung giống như là môn học nhận xét bằng đánh giá. Kết quả bài kiểm tra, nhận xét định kì được nhận xét mức Đạt khi cả 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được nhận xét mức Đạt.

– Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương, giáo viên được phân công dạy học nội dung nào thực hiện kiểm tra, nhận xét thường xuyên đối với nội dung đấy. Bộ GDĐT khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, nhận xét định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập. Hiệu trưởng giao cho một giáo viên trong số các giáo viên được phân công dạy học chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để quyết định việc chọn 02 kết quả kiểm tra, nhận xét thường xuyên trong mỗi học kì và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, nhận xét định kì theo quy định.

– Cơ sở giáo dục cần thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, nhận xét, nhận xét thường xuyên và nhận xét định kì; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực thi kiểm tra, nhận xét theo cách thức trực tuyến theo quy định, đảm bảo chất lượng, chuẩn xác, hiệu quả, bình đẳng, khách quan, trung thực; nhận xét đúng khả năng của học sinh.