Thủ tục Thông báo dấu công ty năm 2021 Update 09/2023

Quy định thông báo mẫu dấu như thế nào?

Con dấu của doanh nghiệp (bao gồm cả con dấu của công ty) là phương tiện đặc biệt thể hiện ý chí của doanh nghiệp trong các hoạt động mà doanh nghiệp tham gia.

Theo quy định tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, con dấu của doanh nghiệp phải luôn đảm bảo thể hiện đầy đủ các thông tin:Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Thông báo dấu công ty hay thông báo mẫu con dấu là hoạt động bắt buộc đối với các doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp đưa con dấu vào sử dụng. Việc thông báo mẫu con dấu được thể hiện thông qua hình thức bằng văn bản, văn bản có nội dung thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp được daonh nghiệp gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 78/2015-NĐ/CP của Chính phủ (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 108/2018-NĐ/CP) về đăng ký doanh nghiệp, thì hiện nay có ba trường hợp doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, đó là: Sử dụng mẫu con dấu khi mới thành lập doanh nghiệp, thay đổi và hủy mẫu con dấu.

>>>>> Tham khảo bài viết: Thay đổi dấu công ty


Mẫu thông báo mẫu dấu công ty

Hiện nay, tại phụ lục II-8, II-9, II-10 Nghị định số 02/2019 có quy định mẫu thông báo mẫu dấu công ty theo ba trường hợp cần thông báo lần lượt là sử dụng mẫu con dấu khi mới thành lập doanh nghiệp, thay đổi và hủy mẫu con dấu. Dưới đây là mẫu Thông báo dấu công ty – Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp:

CÔNG TY TNHH …

Số: …/…-QĐ/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

…, ngày …, tháng …, năm …

THÔNG BÁO

Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………