Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật 2021 Update 09/2023

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật là gì?

Để hiểu thế nào là Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cần phải hiểu rõ khái niệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014, thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy có thể hiểu một cách khái quát, quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một văn bản có chứa nội dung thay đổi từ cá nhân này sang cá nhân khác với tư cách là đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Ai có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Với tinh thần tôn trọng sự thỏa thuận nội bộ của các loại hình doanh nghiệp, hiện nay vẫn chưa có quy định pháp luật cụ thể nào quy định chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định thay đổi người của doanh nghiệp.

Pháp luật cho phép các loại hình doanh nghiệp được tiến hành việc thay đổi người đại diện theo pháp luật như nội dung được quy định trong Điều lệ của doanh nghiệp, nhưng vẫn phải đảm bảo các điều kiện về người đại diện theo pháp luật theo quy định tại điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014và các văn bản pháp luật khác có liên quan.


Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

1/ Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật trong loại hình công ty TNHH.

CÔNG TY TNHH …

Số: …/…-QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

…, ngày …, tháng, …, năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH …

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH …

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày … tháng … năm …;

Căn cứ Điều lệ công ty TNHH …;