Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 2021 Update 09/2023

Hiện nay các doanh nghiệp  có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là vô cùng lớn. Và để thay đổi được nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải trải qua quá trình làm thủ tục theo quy định của pháp luật

Một trong các giấy tờ mà doanh nghiệp cần để thực hiện thủ tục này là thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Qua bài viết Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh TBT Việt Nam sẽ cung cấp thông tin tới Quí vị về loại văn bản này.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là gì?

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một văn bản của doanh nghiệp gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền – Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư. Thông báo những thay đổi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Thông báo này được pháp quy định mẫu cụ thể chứ không phải doanh nghiệp tự soạn theo ý hiểu của mình.

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lấy ở đâu?

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định kèm theo  Thông  tư 02/2019 – TT/KHĐT. Cụ thể tại phụ lục II-1

Tại thông tư này sẽ có mẫu quy định cụ thể về thay đổi những thông tin trong đăng ký kinh doanh như:

– Đăng ký thay đổi tên Doanh nghiệp

– Đăng ký thay đổi địa chỉ công ty

– Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn/ thành viên hợp danh công ty hợp danh

– Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Thông báo thay đổi thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

– Thông báo thay đổi thông tin về người đại diện theo uỷ quyền

– Thông báo về thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập

– Thông báo thay đổi thông tin về người quản lý doanh nghiệp

– Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.


Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố %2……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ………………………………………..

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp                    ……….. □

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp            □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Sau phần này Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm. Vì có nhiều mẫu đơn   khác nhau, vì vậy bài viết Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh   sẽ chỉ liệt kể một số thông tin cần có của một số loại mẫu đơn điển hình.

Đối với đăng ký thay đổi tên Doanh nghiệp cần thông tin sau:

+ Tên doanh nghiệp được viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi Lưu ý là cần ghi bằng chữ in hoa

+ Tên doanh nghiệp được viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi ( nếu có)

+ Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi ( nếu có)

– Đối với đăng ký thay đổi trụ sở chính cần những thông tin sau:

+ Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi

+ Thông tin về người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Đối với đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp cần có những thông tin sau:

Với trường hợp thay đổi vốn điều lệ của công ty

+ Vốn điều lệ đã đăng ký

+ Vốn điều lệ sau khi thay đổi

+ Thời điểm thay đổi vốn, hình thức tăng giảm vốn

+ Mệnh giá cổ phần

Với trường hợp thay đổi tỷ lệ phần vốn góp trong công ty TNHH, công ty hợp danh thì cần kê khai tỉ lệ góp vốn mới của thành viên

– Đối với thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh cần những thông tin  sau

+ Điền thông tin về ngành nghề hinh doanh bổ sung

+ Điền thông tin về những nghành nghề kinh doanh bỏ

+ Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

– Đối với thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân cần những thông tin sau:

+ Vốn đầu tư đã đăng ký

+ Vốn đầu tư sau khi thay đổi

+ Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài ( không bắt buộc); thời điểm thay đổi vốn; hình thức tăng , giảm vốn

+ Liệt kê tài sản góp vốn

Từ những phân tích trên TBT Việt Nam mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6560.