Mẫu sổ đăng ký cổ đông mới nhất 2021 Update 09/2023

Có phải thông báo lập sổ đăng ký cổ đông không?

Sau khi lập sổ đăng ký cổ đông, công ty cổ phần phải gửi Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục trên nhằm thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh biết rằng doanh nghiệp đã tuân thủ quy định của pháp luật doanh nghiệp về lập sổ đăng ký cổ đông.

Nếu không thông báo cho Cơ quan ký kinh doanh biết việc doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục lập mẫu sổ đăng ký cổ đông thì Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ mặc định hiểu doanh nghiệp không tuân thủ quy định theo Điều 121 Luật doanh nghiệp 2014, dẫn đến doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, theo điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định số 50/2016-NĐ/CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không lập sổ đăng ký thành viên (đối với công ty TNHH), sổ đăng ký cổ đông (đối với công ty cổ phần).

Vì vậy, thông báo lập sổ đăng ký cổ đông là việc làm cần thiết đối với công ty cổ phần sau khi công ty đã hoàn thành việc lập sổ đăng ký cổ đông.

>>>>>> Tham khảo: Thành lập Công ty cổ phần

Ai là người có quản lý sổ đăng ký cổ đông?

Theo quy định tại Điều 121 Luật doanh nghiệp 2014, mẫu sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Như vậy, sổ đăng ký cổ đông được quản lý bởi cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty (Đại hội đồng cổ đông) hoặc được quản lý bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán.


Mẫu sổ đăng ký cổ đông mới nhất

Quý vị có thể tham khảo mẫu sổ đăng ký cổ đông dưới đây:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

CÔNG TY CỔ PHẦN …

 

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…,  ngày …, tháng …, năm …

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày … tháng … năm …;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần …;

Công ty Cổ phần … quyết định lập sổ đăng ký cổ đông với nội dung sau đây: