Mẫu quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh 2021 Update 09/2023

Khi cần tham khảo mẫu quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh, Quý vị có thể tham khảo bài viết này hoặc liên hệ ngay tới TBT Việt Nam để được tư vấn.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là gì?

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là việc doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh của mình sang ngành nghề kinh doanh khác với ngành nghề kinh doanh trước đó đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Theo khoản 2  Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD năm 2015 hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp của bộ Kế hoạch và Đầu tư thì việc thay đổi nghành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp là thủ tục chuyển đổi cần đăng kí và cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

Thêm vào đó theo điều 49, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo điều 49, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi bao gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

+ Kèm theo Thông báo phải có mẫu Quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Mẫu quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh

CÔNG TY ………

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014.

– Căn cứ Bản Điều lệ Công ty … thông qua ngày … tháng … năm …………..

– Căn cứ Biên bản họp … ngày … tháng … năm……………………………..

 

QUYẾT Đ�E1NH

Điều 1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STT Tên ngành Mã ngành (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

Điều 2. Các thành viên trong ………………. và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng… năm

………….., ngày … tháng … năm ….

Người có thẩm quyền

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn soạn quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh

Sau đây, TBT Việt Nam xin cung cấp đến quý khách hàng cụ thể những thông tin để hoàn thiện mẫu quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Thứ nhất: Quốc hiệu, tiêu ngữ, số hiệu được kê khai theo như quy định chung

Thứ hai: Phần căn cứ pháp lý ngoài Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp cần nêu căn cứ nội bộ: bản điều lệ công ty, biên bản họp quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty đã được thông qua trước đó.

Thứ ba: Về ngành nghề kinh doanh sau khi thực hiện đăng kí thay đổi, doanh nghiệp căn cứ vào Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đã được cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh về ngành và mã ngành kinh doanh sau đó.

Cần chú ý việc kê khai đầy đủ, cụ thể ngành nghề kinh donh theo quy định pháp luật không tự ý bổ sung hay kê khai những ngành nghề pháp luật cấm, chưa cấp phép.

Thứ tư: Về điều 2 của quyết định cần căn cứ trên mô hình từng doanh nghiệp để kê khai thông tin về người thực hiện quyết định này (thành viên hội đồng cổ đông, thành viên công ty, cố đông,…) và người chịu trách nhiệm thực hiện đăng kí thay đổi thông tin với cơ quan có thẩm quyền (có thể là chủ sở hữu, người đại đinẹ theo pháp luật…).

Thứ năm: Về chủ thể có thẩm quyền ký xác nhận và đóng dấu, doanh nghiệp cần căn cứ vào mô hình kinh doanh (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh,…) cụ thể của mình để xác định chủ thể có thẩm quyền.

LƯU Ý:

Do quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh là quyết định mang tính chất nội bộ trong doanh nghiệp nên pháp luật chưa có quy định hướng dẫn hay trực tiếp điều chỉnh.

Vì vậy,  mẫu quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh hiện nay chưa có mẫu chung nên các doanh nghiệp thường chủ động soạn thảo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu quyết định trên theo như công ty chúng tôi đã cung cấp hoặc tự soạn thảo dựa trên những tình huống riêng của doanh nghiệp.