Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất Update 10/2023

TBT Việt Nam chia sẻ tới bạn đọc mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất, Quý vị có thể tham khảo và áp dụng với công ty mình nếu phù hợp.

Thành lập công ty cổ phần là gì?

Trước khi đi sâu vào mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần, chúng tôi xin làm rõ việc thành lập công ty cổ phần.

Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn. Vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu là cổ đông. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà hộ sở hữu.

Mỗi cổ phần mang lại cho cổ đông những quyền lợi và nghĩa vụ nhất định trong công ty với tư cách họ là những người sở hữu công ty. Công ty cổ phần có những đặc điểm cơ bản như sau:

Thứ nhất: Về tính chất khi thành lập, Công ty cổ phần là oại hình công ty đối vốn và có cấu trúc vốn mở.

Thứ hai: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia làm nhiều phần bằng nhau và được gọi là cổ phần;

Thứ ba: Về thành viên công ty, Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; công ty cổ phần có số lượng thành viên tối thiểu trong suốt quá trình hoạt động của công ty là ba và không giới hạn số lượng tối đa. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức;

Thứ tư: Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Thứ năm: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Thứ sáu: Tính tự do chuyển nhượng phần vốn góp

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Thành lập công ty cổ phần là khâu đầu tiên trong quá tình hình thành công ty, nền móng cho hoạt động về sau của doanh nghiệp.

Về cơ bản nhất thì thủ tục thành lập công ty cổ phần bao gồm:

+ Chuẩn bị điều kiện, thông tin, giấy tờ cần thiết cho việc soạn hồ sơ thành lập công ty cổ phần, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cổ phần;

+ Nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần tới sở kế hoạch đầu tư của tỉnh, thành phố;

+ Theo dõi hồ sơ và nhận giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty cổ phần,  khắc dấu công ty và công bố mẫu dấu tròn công ty cổ phần lên cổng thông tin quốc gia;

+ Công bố thông tin thành lập công ty tới cổng thông tin quốc gia, Kế khai nộp thuế môn bài, chữ ký số, đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử cho công ty cổ phần…


Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất

Về mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần, Quý vị có thể tham khảo như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:………. /QĐ-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng…   năm

 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số….. ngày…/…./……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn thành lập công ty cổ phần …………………với các nội dung sau:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Điều lệ Công ty

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 4. Thời gian thực hiện……………………………………………………………….

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Lưu VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn soạn mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Dựa vào mẫu quyết định như đã cung cấp ở trên đây, sau đây TBT Việt Nam chúng tôi xin được đưa ra hướng dẫn chi tiết về quyết định thành lập công ty cổ phần:

Thứ nhất: Quốc hiệu, tiêu ngữ, số hiệu, ngày thàng năm căn cứ theo thời gian soạn thảo quyết định

Thứ hai: Quyết định thành lập công ty cổ phần theo hội đồng quản trị công ty cổ phần kê khai theo tên công ty đã được đăng kí

Thứ ba: Về phần căn cứ pháp lý; ngoài Luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ của công ty; doanh nghiệp cần liệt kê thêm biên bản họp nội bộ Hội đồng quản trị công ty. Biên bản họp này sẽ là căn cứ quan trọng quyêt định việc thành lập công ty

Thứ tư: Khoản 1, điều 1 cần kê khai tổng số vốn điều lệ của công ty cổ phần, tùy nhu cầu thì có thể liệt kê thêm các cổ đông sáng lập và phần trăm số vốn góp trên tổng số vốn điều lệ. Ngoài ra thì tại khoản 2 điều 1, cần thông tin cơ bản về người đại diện theo pháp luật của công ty

Thứ năm: Điều 2 về điều lệ công ty, cần nêu thông tin cơ bản về việc xây dựng điều lệ công ty, ngày… tháng… năm điều lệ công ty được thông qua

Thứ sáu: Tại điều 3 về cơ cấu tổ chức, căn cứ theo mô hình công ty cổ phần trên thực tế được đăng kí thành lập (mô hình công ty có ban kiểm soát hoặc mô hình có thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ)

Thứ bảy: Thời gian thực hiện được căn cứ trên thời gian thực tế ban hành quyết định

Cuối cùng: Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ thay mặt cho Hội đồng ký và đóng dấu vào mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần.