Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty năm 2021 Update 09/2023

Việc thành lập chi nhánh công ty là quyết định quan trọng, đòi hỏi sự nhất trí của các thành viên, chủ sở hữu công ty. TBT Việt Nam cung cấp mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty để Quý độc giả tham khảo trong bài viết:

Chi nhánh công ty TNHH là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

Công ty TNHH (MTV và HTV) là loại hình công ty có tư cách pháp nhân theo quy định khoản 2 Điều 47vàkhoản 2 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014, vì vậy có thể hiểu chi nhánh công ty TNHH là đơn vị phụ thuộc của công ty, trong đó chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Như vậy, một điều cần lưu ý là chi nhánh của công ty TNHH không có tư cách pháp nhân,

Chức năng của chi nhánh công ty TNHH?

Chi nhánh công ty TNHH có thể được coi như những cánh tay đắc lực, nhằm cung cấp, kết nối, quảng bá thương hiệu và chất lượng dịch vụ của công ty ở những thị trường tiềm năng trên mọi vùng, miền, ở trong và ngoài nước.

Theo quy định tại Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015 và khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014, chi nhánh công ty TNHH được thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền, được hoạt động kinh doanh những ngành, nghề thuộc phạm vi hoạt động của công ty TNHH

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH

1/ Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty TNHH hai thành viên trở lên

CÔNG TY TNHH …

Số: …/…-QĐ/…

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

…, ngày …, tháng …, năm …

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi nhánh Công ty TNHH …

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH …

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày …, tháng …, năm …;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày …, tháng …, năm …;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH …;

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động, phát triển và đầu tư của Công ty

Hội đồng thành viên Công ty TNHH … thảo luận và nhất trí,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Chi nhánh công ty TNHH …

Địa chỉ: ……………………………………… ……………………………………..

Mục đích thành lập: …………………………………………………………………<%Fp>

Ngành nghề hoạt động: ……………………………………………………………..

Điều 2. Ông (bà) … là người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người đứng đầu Chi nhánh, Phòng Tổ chức – Hành chính, cá tổ chức và các cá nhân khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN


2/ Mẫu quyết định thành lập chi nhánh Công ty TNHH một thành viên

CÔNG TY TNHH …

Số: …/…-QĐ/…

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

…, ngày …, tháng …, năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi nhánh Công ty TNHH …

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH …

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày …, tháng …, năm …;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày …, tháng …, năm …;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH …;

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động, phát triển và đầu tư của Công ty

Chủ tịch Công ty TNHH … thảo luận và nhất trí,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Chi nhánh công ty TNHH …

Địa chỉ: ……………………………………… ……………………………………..

Mục đích thành lập: …………………………………………………………………

Ngành nghề hoạt động: ……………………………………………………………..

Điều 2. Ông (bà) … là người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người đứng đầu Chi nhánh, Phòng Tổ chức – Hành chính, cá tổ chức và các cá nhân khác có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH

Theo quy định tại khoản 2 Điêu 46 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 33Nghị định số 78/2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018) quy định về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH bao gồm:

– Thông báo lập chi nhánh (Lưu ý: Nội dung của thông báo phải đảm bảo các nội dung sau:Mã số doanh nghiệp; Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Tên chi nhánh dự định thành lập; Địa chỉ trụ sở chi nhánh,; Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh; Thông tin đăng ký thuế; Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018) của người đứng đầu chi nhánh; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập chi nhánh công ty của Hội đồng thành viên  (hoặc Chủ tịch công ty nếu là công ty TNHH MTV)

– Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc thành lập chi nhánhcủa Hội đồng thành viên;

– Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

Những thắc mắc khác về mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty Quý vị chưa được giải đáp, hãy liên hệ TBT Việt Nam theo số 1900 6560 để được tư vấn.

Tham khảo thêm về :

->>>>>> thành lập chi nhánh công ty

->>>>>> thay đổi tên công ty