Mẫu quyết định tăng lương mới nhất năm 2021 như thế nào? Update 09/2023

Quy định của pháp luật về tăng lương như thế nào?

Trước khi gửi tới Quý độc giả Mẫu quyết định tăng lương, TBT Việt Nam xin lưu ý một số nội dung quy định của pháp luật có liên quan.

Chế độ phúc lợi trong lao động luôn là vấn đề thời sự nhậnđược rất nhiều lượt  quan tâm của lao động, trong đó có tăng lương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến việc tăng lương.

Mới đây nhất, tại kỳ họp thứ 8 vào cuối năm 2019, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó vấn đề tăng lương đã được đã được đề cập đến, cụ thể tại khoản 7 Điều 3 của Nghị quyết quy định:

“Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020”.

Như vậy với quy định trên, Quốc hội đã thống nhất từ ngày 01/7/2020 sẽ điều điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Thông tin này đã nhận được sự hưởng ứng tích từ phía người dân nói chung và người lao động nói riêng.

Tuy nhiên, tại phiên họp ngày 19/06/2020 kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 9, qua đó quyết định chưa điều chỉnh mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ 1-7-2020 bởi trước đó.

Trong phần báo cáo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúctại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9sáng 20/05/2020, ông đãđề nghị Quốc hội cân nhắc chưa tăng lương cơ sở để “cùng chia sẻ khó khăn với người lao động do ảnh hưởng Covid-19 và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách”.

Do đó, tính đến thời điểm hiện nay mức lương cơ sở vẫn được giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định của Nghị định số 38/2019-NĐ/CP của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangcủa Chình phủ.

>>> Xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc mới nhất năm 2021


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Thẩm quyền quyết định tăng lương

Đối với vấn đề thẩm quyền quyết định tăng lương, có thể chia ra làm hai nhóm chính: Một là, thẩm quyền tăng lương đối với người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước, cơ quan chuyên môn trực thuộc cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Hai là, thẩm quyền tăng lương đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trong các doanh nghiệp.

Thứ nhất: Thẩm quyền tăng lương đối với người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập:

Ở mỗi địa phương, UBND các tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) sẽ căn cứ theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý Nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để:

Ban hành Quyết định quy định thẩm quyền nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Quyết định của UBND mỗi tỉnh thành sẽ là căn cứ để các chủ thể có thẩm quyền ra quyết định tăng lương đối với người lao động.

Thứ hai: Thẩm quyền tăng lương đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trong các doanh nghiệp:

Đối với loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH, doanh nghiệp nhà nước, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thì Luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi, bổ sung 2020 không quy định chi tiết vấn đề này, như vậy thẩm quyền tăng lương cho người lao động sẽ do Điều lệ công ty quy định.

Đối với loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, theo quy định của điểm e khoản 3 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2014 sửa đổi bổ sung 2020 thì Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc sẽ có quyền quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Như vậy, thẩm quyền tăng lương cho người lao động làm việc trong công ty cổ phần thuộc về Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Còn đối với lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 158 Luật doanh nghiệp 2014 sửa đổi, bổ sung 2020 sẽ do Hội Đồng quản trị quyết định. Như vậy, thẩm quyền tăng lương cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Ngoài ra, Điều lệ công ty có thể có quy định chi tiết về vấn đề này.

>>> Tham khảo: Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2020


Mẫu quyết định tăng lương mới nhất có danh sách đi kèm.

Mẫu quyết định tăng lương đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trong các doanh nghiệp:

CÔNG TY …

Số: …/QĐ-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …, tháng …, năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tăng lương cho nhân viên

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

          Căn cứ Bộ luật Luật lao động ngày … tháng … năm …;

          Căn cứ Quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của Công ty …;

          Căn cứ Hợp đồng lao động số … ngày … tháng … năm … giữa Công ty … với Ông (bà) …

          Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông (bà) đối với sự phát triển chung của Công ty;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Kể từ ngày … tháng … năm …, mức lương của Ông (bà) … là … (Bằng chữ: …) được tăng lên … (Bằng chữ: …).

          Điều 2. Ông (bà) …, Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

>>> Tham khảo: Mẫu Hợp đồng ngoại thương mới nhất năm 2020


Hướng dẫn soạn quyết định tăng lương

Quyết định tăng lương cho người lao động cần phải đảm bảo đầy đủ về hình thức và nội dung:

Thứ nhất: Về hình thức

Phần mở đầu của quyết định cần phải đảm bảo có đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ; phải có địa điểm, ngày, tháng, năm ban hành quyết định; tên của quyết định phải có nội dung công việc cần được giải quyết; các căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn để ban hành.

Bên cạnh đó, phần kết luận phải có nơi nhận, chữ ký của người có thẩm quyền ban hành quyết định và con dấu của công ty hoặc cơ quan chủ quản.

Thứ hai: Về phần nội dung

Cần phải ghi rõ ràng và chính xác tên người được tăng lương, chức vụ, mức lương cũ, mức lương được tăng trên các điều, khoản, điểm (lưu ý: mức lương phải được ghi rõ cả số và chữ); các cá nhân và các tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định; thời gian quyết định có hiệu lực thi hành.

Mẫu quyết định tăng lương trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, bởi quyết định tăng lương là quyết định nội bộ của doanh nghiệp nên ngoài việc đáp ứng các quy định pháp luật còn phải tuân thủ theo điều lệ, quy chế hoạt động của công ty. Trong trường hợp còn thắc mắc, Quý vị vui lòng liên hệ TBT Việt Nam để được hỗ trợ theo số 1900 6560.

>>> Tham khảo: Mẫu Hợp đồng tài trợ mới nhất năm 2021