Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc mới nhất năm 2021 Update 09/2023

Trong cơ cấu tổ chức quản lý của mô hình Công ty TNHH, ngoài các chức danh mà pháp luật doanh nghiệp quy định như Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) thì chủ sở hữu loại hình doanh nghiệp này có thể thiết lập thêm chức danh Phó Giám đốc tùy theo quy mô của công ty mà họ làm chủ.

Chức danh Phó Giám đốc công ty được coi như một cánh tay trái đắc lực của Giám đốc công ty, giúp Giám đốc dễ dàng nắm bắt hoạt động kinh doanh và các vấn đề nhân sự trong công ty.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, bài viết sau sẽ hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc và soạn thảo quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc trong loại hình Công ty TNHH.

>>>> Tham khảo thêm: Thủ tục Thay đổi Giám đốc Công ty


Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc công ty

Tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 sửa đổi, bổ sung 2020 không quy định chi tiết vấn về quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc công ty bởi vậy, quyền và nghĩa vụ của Phó giám đốc ởhai mô hình là công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty TNHH một thành viên sẽ do Điều lệ Công ty quy định.

Có thể thấy, hành lang pháp lý đã lới lỏng quy định về cơ cấu tổ chứctrong mô hình công ty TNHH, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể lựa chọn  cơ cấu tổ chức phù hợp, đồng thời tôn trọng sự thỏa thuận của các thành viên thông qua Điều lệ Công ty.

Phó Giám đốc công ty là chức danh nằm dưới quyền của Giám đốc công ty. Vì vậy, quyền hạn của Phó Giám đốc sẽ bị hạn chế hơn. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc công ty có nghĩa vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý, phân công công tác của Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên

>>>>> Tham khảo: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới nhất năm 2021

Quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH

Ở hai mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty TNHH một thành viên,chức danh Phó Giám đốc có thể do Hội đồng thành viên bổ nhiệm thành viên trong Hội đồng làm Phó Giám đốc hoặc thuê Phó Giám đốc ở bên ngoài.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Do đó, công ty có thể tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển đối với chức danh này. Hội đồng thành viên sẽ ký hợp đồng lao động với người được công ty lựa chọn làm  Phó Giám đốc.


Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty mới nhất

Download Tại đây

CÔNG TY …

Số: …/…/QĐ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày,….tháng….., năm….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty …

HỘI ĐỒNG …

CÔNG TY………………………….

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày … tháng … năm …;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty………………………………;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng … Công ty ………………………………..;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm:

Ông (bà): ………………………….………..Giới tính:………………………..

Sinh ngày:………………..Dân tộc: …… Quốc tịch: …..

CMND/Hộ chiếu số: ………do công an…….. cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký HKTT:.………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:.………………………………………………………………….……

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty …………………………

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

– Ông (bà) … được hưởng các quyền được quy định tại Điều lệ Công ty, các quyền theo quyết định của Hội đồng … và theo quy định của pháp luật.

– Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng … và theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Thay mặt Giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân côngvà chịu sự chỉ đạo của Giám đốc công ty.

– Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng … về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Ông (bà)……………. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG …

Hướng dẫn soạn mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty

Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty cần phải đảm bảo đầy đủ về hình thức và nội dung:

Thứ nhất: Về hình thức

Phần mở đầu của quyết định cần phải đảm bảo có đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ; phải có địa điểm, ngày, tháng, năm ban hành quyết định; tên của quyết định phải có nội dung công việc cần được giải quyết; các căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn để ban hành.

Bên cạnh đó, phần kết luận phải có nơi nhận, chữ ký của người đại diện và con dấu của công ty.

Thứ hai: Về phần nội dung

Cần phải ghi rõ ràng và chính xác tên người được bổ nhiệm, chức vụ trên các điều, khoản, điểm; quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm; các cá nhân và các tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định; thời gian quyết định có hiệu lực thi hành.

Trên đây là những thông tin về Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc trong công ty TBT Việt Nam gửi tới Quý độc giả. Trong trường hợp có thắc mắc, Quý vị nhanh chóng liên hệ Tổng đài 1900 6560 để được hỗ trợ đầy đủ.

>>>>> Tìm hiểu thêm: Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần