Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới nhất năm 2021 Update 09/2023

Hoạt động quản lý, điều hành trong mô hình doanh nghiệp là một hoạt động phức tạp, đòi hỏi phải có sự phối hợp linh hoạt, thống nhất giữa các chủ thể giữ chức vụ quản lý.

Có thể thấy rằng, chức vụ Giám đốc là một trong các chức vụ quản lý vô cùng quan trọng trong hệ thống vận hành của một doanh nghiệp. Giám đốc chính là cầu nối giữa bộ máy quản trị và đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp rất cần có đội ngũ Giám đốc giàu kinh nghiệm và có năng lực quản lý tốt.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, bài viết sau sẽ hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm chức danh Giám đốc và soạn thảo quyết định bổ nhiệm Giám đốc trong các loại hình doanh nghiệp.

>>>> Tham khảo thêm: Thủ tục Thay đổi Giám đốc Công ty


Điều kiện trở thành Giám đốc công ty

Theo quy định tại Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi, bổ sung 2020, để trở thành Giám đốc trong công ty TNHH, Công ty cổ phần phải là người có đủ năng lực hành vi hành vi dân sự đồng thời không thuộc một trong các đối tượng không được quản lý doanh nghiệp gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân Việt Nam trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Doanh nghiệp khác;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Bên cạnh đó, nếu điều lệ công ty không có quy định khác thì người được bổ nhiệm làm Giám đốc phải có trình độ, chuyên môn trong quản trị kinh doanh.

Ngoài ra, đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện trên quy định như trên thì Giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

>>>>> Tham khảo thêm: Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc Công Ty


Quy trình bổ nhiệm giám đốc công ty

– Quy trình bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH

Theo khoản 1 Điều 57 và điểm đ khoản 2 Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi bổ sung 2020, chức danh Giám đốc có thể do Chủ tịch Hội đồng thành kiêm nhiệm. Bởi vậy, trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm nhiệm thì chức danh Giám đốc sẽ do Hội đồng thành viên bổ nhiệm.

Trường hợp thứ hai, nếu như Chủ tịch Hội Đồng thành viên không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc, thì công ty sẽ phải thuê giám đốc. Do đó, công ty có thể tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển đối với chức danh này và Hội đồng thành viên sẽ ký hợp đồng lao động với người được lựa chọn làm Giám đốc cho công ty.

– Quy trình bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Về quy trình bổ nhiệm, đối với Công ty TNHH một thành viên, Hội đồng thành viên và Chủ tịch công ty sẽ bổ nhiệm hoặc thuê giám đốc. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm chức danh Giám đốc trừ trường hợp pháp luật hoặc điều lệ công ty có quy định khác.

>>>>> Tham khảo: Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên

– Quy trình bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần

Theo khoản 1 Điều 157 và khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi, bổ sung 2020 thì Chức danh Giám đốc trong Công ty Cổ phần có thể do Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Giám đốc trừ trường hợp điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Trường hợp, là công ty Cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc.

>>>>> Tham khảo: Thành lập Công ty cổ phần

– Quy trình bổ nhiệm Giám đốc công ty hợp danh

Với tính chất là một công ty đối nhân, tại khoản 1 Điều 177 Luật doanh nghiệp 2014 sửa đổi bổ sung 20200 quy định Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Như vậy, chức danh Giám đốc trong công ty hợp danh có thể được bầu hoặc được thuê.

– Quy trình bổ nhiệm Giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Theo quy định tại khoản 1 Điều 99 Luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020 thì chức danh Giám đốc trong Doanh nghiệp nhà nước do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.


Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty mới nhất

Download Tại đây

CÔNG TY …

Số: …/…/QĐ…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày,….tháng….., năm….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty …

HỘI ĐỒNG …

CÔNG TY………………………….

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày … tháng … năm …;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty………………………………;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng … Công ty ………………………………..;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm:

Ông (bà): ………………………….………..Giới tính:………………………..

Sinh ngày:………………..Dân tộc: …… Quốc tịch: …..

CMND/Hộ chiếu số: ………do công an…….. cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký HKTT:.………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:.………………………………………………………………….……

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty …………………………

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo …

Giám đốc chịu trách nhiệm trước …

  1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của …;

– Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của …;

– Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên …;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của …;

  1. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng … chấp thuận;

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng … Công ty và chủ nợ biết;

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông (bà)……………. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG …

 

Hướng dẫn soạn mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc cần phải đảm bảo đầy đủ về hình thức và nội dung:

Thứ nhất: Về hình thức

Phần mở đầu cần phải đảm bảo có đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ; phải có địa điểm, ngày, tháng, năm ban hành quyết định; tên của quyết định phải có nội dung công việc cần được giải quyết; các căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn để ban hành. Bên cạnh đó, phần kết luận phải có nơi nhận, chữ ký của người đại diện và con dấu của công ty.

Thứ hai: Về phần nội dung:

Cần phải ghi rõ ràng và chính xác tên người được bổ nhiệm, chức vụ trên các điều, khoản, điểm; quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm.

>>>>> Tìm hiểu thêm: Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần