Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà Update 09/2023

Khi hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn tuy nhiên bên thuê và bên cho thuê vẫn mong muốn tiếp tục hợp đồng thì cả 02 bên cần thực hiện gia hạn hợp đồng thuê nhà. Việc gia hạn hợp đồng có thể được tiến hành thông qua việc lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà.

Phía dưới chúng tôi cung cấp đến độc giả Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là gì?

Trong quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 chỉ quy định chung về phụ lục hợp đồng mà không quy định riêng về phụ lục gia hạn hợp đồng. Điều 403 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

“1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một vài người điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp thuận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đấy trong hợp đồng đã được khắc phục.”

Theo đấy, có thể hiểu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là văn bản phụ lục kèm theo quy định nội dung nhằm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thuê nhà theo thỏa thuận của các bên.

Ngoài việc có thể gia hạn thời gian thuê nhà, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà cũng có thể chỉnh sửa hoặc thêm một vài người thỏa thuận như: giá tiền, phương thức thanh, điều khoản mới,….

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà là văn bản đính kèm với Hợp đồng thuê nhà, nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà được lập khi nào?

Gia hạn hợp đồng là nhằm mục tiêu để kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng, do vậy việc gia hạn hợp đồng chỉ được thực hiện khi hợp đồng còn thời hạn hoặc gần hết hạn. Chính vì thế, phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà cũng được lập trong thời điểm này.

Khi một hợp đồng hết hạn, theo quy định tại Điều 422 Bộ luật dân sự năm 2015 thì đây chính là một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng, nhất định là chấm dứt hợp đồng theo sự thỏa thuận giữa các bên. Khi hợp đồng thuê nhà đã hết hạn, nếu như các bên mong muốn tiếp tục hợp đồng thì chỉ có thể giao kết hợp đồng mới.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Chú ý khi lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

Khi lập phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà nên có các nội dung sau:

+ Căn cứ ký Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà: Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà phải ghi rõ là căn cứ vào Hợp đồng chính là Hợp đồng thuê nhà số bao nhiêu, được ký kết ngày nào;

+ Thông tin các bên: bên cho thuê và bên thuê;

+ Nội dung phụ lục: Nêu rõ gia hạn Hợp đồng thuê từ ngày nào đến ngày nào. Sau thời gian này có tiếp tục gia hạn nữa hay không và cách thức thực hiện như nào;

+ Giá thuê trong thời hạn gia hạn này có thay đổi so sánh với Hợp đồng chính hay không, nếu như có thì phải nêu rõ trong Phục lục;

+ Điều khoản chung: Thời điểm có hiệu lực của Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà;

+ Các bên phải ghi rõ rằng các điều khoản khác của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng không được nhắc đến trong Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

Đọc thêm mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà sau:

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:_____________

Căn cứ theo Hợp đồng  thuê nhà số:[…] đã ký ngày […] tháng […] năm […] (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”);

– Căn cứ thỏa thuận của hai bên,

 Phụ lục Hợp Đồng này được lập và ký ngày …tháng…năm…..giữa:

Bên Cho thuê: [Tên đăng ký]

Trụ sở chính: […]

GCNĐKKD số: […]                                               Được cấp bởi: […]

Điện thoại: […]                                                       Fax: […]

Đại diện bởi: […]                                                    Chức phận: […]

Sau đây còn được gọi là “Bên A”.

Bên Thuê: [Tên đăng ký]

Trụ sở chính: […]

GCNĐKKD số: […]                                               Được cấp bởi: […]

Điện thoại: […]                                                       Fax: […]

Đại diện bởi: […]                                                    Chức phận: […]

Sau đây còn được gọi là “Bên B”.

Bên A và Bên B (sau đây gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”) chấp thuận ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà (“Phụ Lục Hợp Đồng”) với những điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung

1.1.    Hai bên chấp thuận gia hạn thời hạn thuê nhà từ ngày […] đến hết ngày […]. Sau thời hạn gia hạn này, nếu như Bên B tiếp tục thuê thì phải thông báo cho Bên A chậm quan trọng là 30 ngày trước khi chấm dứt thời hạn thuê. Nếu như Bên A chấp thuận thì các bên sẽ thỏa thuận tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng khác hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới theo thỏa thuận được hai bên thống nhất.

1.2.   Giá cho thuê theo Phụ lục Hợp đồng này từ ngày […] đến […] là […] đồng/tháng.

Bằng chữ:[…]

1.3.     Tiền thuê này đã gồm có thuế GTGT và toàn bộ những loại thuế xoay quanh có thể phát sinh từ hợp đồng này tuy nhiên không gồm có tiền điện, nước, điện thoại, web, khoản chi dịch vụ vệ sinh và các khoản chi khác do Bên B dùng. Các khoản chi này Bên B thanh toán trực tiếp cho các bên cung cấp theo toàn bộ các hóa đơn hàng tháng phát sinh từ việc dùng dịch vụ của Bên B.

Điều 2.     Điều khoản chung

2.1       Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

2.2       Toàn bộ các điều khoản khác của Hợp đồng và các Phụ lục đính kèm Hợp đồng không được nhắc đến trong Phụ lục Hợp đồng này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2.3       Phụ lục Hợp đồng này được lập thành […] bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ […] bản để thực thi.

ĐẠI DIỆN BÊN A   ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số: ……

Căn cứ theo hợp đồng thuê nhà số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ……….;

Căn cứ theo phụ lục hợp đồng số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ……….;

Căn cứ vào thỏa thuận hai bên. Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……… tại ………………………………………………………..

Chúng tôi ký tên gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Họ tên: ………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ….. / ….. / ………

CMND số: …………………………………

Cấp ngày: ….. / ..… / ………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….….………….

Căn cứ theo Giấy CNQSH nhà ở và quyền dùng đất: Số ………………… do ………………… cấp ngày ….. / ..… / ………

BÊN THUÊ (Bên B):

Họ tên:………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ….. / ….. / ………

CMND số: …………………………………

Cấp ngày: ….. / ..… / ………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….….…………….

Một khi thỏa thuận, chúng tôi thống nhất ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Nội dung Phụ Lục Hợp Đồng

1. Thời hạn thuê tính từ ngày ….. / ….. / ……… đến hết ngày ….. / ….. / ………. Sau thời hạn này, nếu như Bên B mong muốn thuê tiếp, phải thông báo cho Bên A trễ quan trọng là ………….. ngày trước khi chấm dứt hợp đồng thuê. Các bên có thể tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng này hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới.

2. Giá cho thuê là …………………………………………………………. trong thời gian từ ngày ….. / ….. / ……… đến ….. / ….. / ………

Điều 2. Các điều khoản thi hành

Phụ lục hợp đồng này phải đi kèm với Hợp đồng thuê nhà số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ………

Phụ lục hợp đồng này có thể được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Giá trị pháp lý của các bản hợp đồng là như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây chúng tôi cung cấp đến độc giả nội dung ảnh hưởng đến Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà. Kỳ vọng bài content này giúp cho bạn trả lời câu hỏi thắc mắc và nắm được các thông tin thiết yếu.