Mẫu hợp đồng thuê nhà chung cư mới nhất Update 10/2021

Khi có nhu cầu thuê nhà chung cư điều đáng chú ý cần chú ý chú ý lúc này để tránh những nguy cơ, tranh cấp đấy là vấn đề hợp đồng thuê nhà chung cư. Vậy lập mẫu hợp đồng thuê nhà chung cư như nào?

Phía dưới là các nội dung ảnh hưởng đến mẫu hợp đồng thuê nhà chung cư.

Hợp đồng thuê nhà là gì?

Căn cứ Điều 472 Bộ Luật dân sự 2015 quy định:  “Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đấy bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để dùng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để dùng vào mục tiêu khác được làm theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật xoay quanh.”

Theo đấy, hợp đồng thuê nhà là sự thỏa thuận với nhau về việc xác lập thuê nhà và quyền, nghĩa vụ giữa các bên, theo đấy bên cho thuê giao nhà cho bên thuê để dùng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Mẫu hợp đồng thuê nhà chung cư

Đọc thêm Mẫu hợp đồng thuê nhà chung cư phía dưới:

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

(Số: ……………./HĐTCHNCC)

 

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …., Tại …………………………………………………….Chúng tôi bao gồm:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………… Fax: …………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………

Tài khoản số: ……………………………………………………………………….

Do ông (bà): ……….…………………………………….Năm sinh: ………………….

Chức phận: ……….………………………………………………………… làm đại diện.

Số CMND (hộ chiếu):………………….cấp ngày……/…../….., tại……………………………………………..­­

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: …………………………….……………. Năm sinh: ………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………………….……………………

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………….……….

Địa chỉ: ….………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu nhà ở: …………………………….…………………………………..

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông/bà: …………………………………….……………..……… Năm sinh: …………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: …………………………….……………

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………….……….

Địa chỉ: .……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……….……………………………………………………………………..

Ông/bà: …………………………………….……………..……… Năm sinh: …………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………….………………………………………………….

Địa chỉ: .…………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………….……………………………………………………..

Là đồng sở hữu nhà ở: .………………………………………………………………………

Các chứng từ sở hữu và đọc thêm về căn hộ đã được đơn vị có thẩm quyền cấp cho Bên A bao gồm:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

BÊN THUÊ (BÊN B):

Địa chỉ: .……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………….………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………….Nămsinh: .…………………………..

Chức phận: …………………………………………………..……………… làm đại diện.

Số CMND (hộ chiếu):………………….cấp ngày……/…../….., tại………………………….

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A cho bên B thuê: ………………………………………………………………………….

Tại: …………………………………………………………………………………………………………………

Để dùng vào mục tiêu: ………………………………………………………………………….

1.2. Quyền sở hữu của bên A đối với căn hộ theo …………………………………….., nhất định như sau:

a) Địa chỉ căn hộ: ………………………………………………………………………………….

b) Căn hộ số: ………………………………………………………………………………………

c) Số tầng nhà chung cư: ……………………………………………………………………….              ……

d) Tổng diện tích sàn căn hộ là: …………… m2; diện tích đất gắn liền với căn hộ là: ………. m2(dùng chung là: ……… m2; dùng riêng là: ………. m2).

e) Trang thiết bị gắn liền với căn hộ: …………………………………………………………

f) Nguồn gốc sở hữu: ……………………………………………………………………………

gNhững hạn chế về quyền sở hữu căn hộ (nếu có): …………………………………………………………..

ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

2.1. Giá cho thuê nhà ở là ……………………… đồng nước ta/01 tháng (hoặc 01 năm).

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………………….).

Giá cho thuê này đã gồm có khoản chi bảo trì, quản lý vận hành nhà ở và các khoản thuế mà Bên A phải nộp cho Nhà nước theo quy định.

2.2. Các khoản chi dùng điện, nước, điện thoại và các sản phẩm liên quan khác do Bên B thanh toán cho bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các đơn vị cung cấp dịch vụ khác.

2.3. Cách thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức: …………………..

2.4. Thời hạn thanh toán: Bên B trả tiền thuê nhà vào ngày ………. hàng tháng.

ĐIỀU 3: THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN VÀ THỜI HẠN THUÊ NHÀ Ở

3.1. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày ……….. tháng ………. năm ………….

3.2. Thời hạn cho thuê nhà ở là ………. năm (……… tháng), kể từ ngày ………… tháng ……….. năm ………… đến ngày ……. tháng …… năm …………

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền của bên A:

a) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thỏa thuận đã cam kết;

b) Yêu cầu bên B có nhiệm vụ sửa chữa các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra (nếu như có);

c) Yêu cầu bên B thanh toán đủ số tiền thuê căn hộ (đối với thời gian đã thuê) và giao lại căn hộ trong các trường hợp các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ trước thời hạn;

d) Bảo trì, cải tạo căn hộ;

e) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khi bên B có một trong các hành vi sau đây:

– Không trả tiền thuê căn hộ theo thỏa thuận trong hợp đồng liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có nguyên nhân chính đáng;

– Dùng căn hộ không đúng mục tiêu như đã thoả thuận;

– Cố ý làm hư hỏng căn hộ cho thuê;

– Sửa chữa, cải tạo, đổi căn hộ đang thuê hoặc cho người khác thuê lại căn hộ đang thuê mà không có sự chấp thuận của bên A căn hộ;

– Làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, liên quan nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên A hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ 3 mà vẫn không khắc phục.

f) Yêu cầu bên B trả lại nhà khi chấm dứt hợp đồng thuê theo quy định tại các khoản 1, 2, 4 và khoản 6 Điều 7 của hợp đồng này;

g) Các quyền khác do hai bên thỏa thuận (tuy nhiên không được trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội):

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

4.2. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao căn hộ và trang thiết bị gắn liền với căn hộ (nếu như có) cho bên B đúng thời gian quy định tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;

b) Thông báo cho bên B biết các quy định về quản lý dùng căn hộ;

c) Đảm bảo cho bên B dùng ổn định căn hộ trong thời hạn thuê;

d) Trả lại số tiền thuê căn hộ mà bên B đã trả trước trong trường hợp các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ trước thời hạn;

e) Bảo trì, quản lý căn hộ cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý dùng nhà ở;

f) Chỉ dẫn, đề xuất bên B làm đúng các quy định về quản lý nhân khẩu;

g) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê căn hộ thì phải thông báo cho bên B biết trước ít nhất một tháng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

h) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở vi phạm quy định tại mục g khoản 4.2 Việc này, nếu như gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

i) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền của bên B:

a) Nhận căn hộ và trang thiết bị gắn liền với căn hộ (nếu như có) theo đúng thỏa thuận tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;

b) Yêu cầu bên A sửa chữa đúng lúc các hư hỏng về căn hộ;

c) Yêu cầu bên A trả lại số tiền thuê căn hộ mà bên B đã nộp trước trong trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ trước thời hạn;

d) Được đổi căn hộ đang thuê với người khác hoặc cho thuê lại (nếu như có thỏa thuận);

e) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện thoả thuận với bên A trong trường hợp có thay đổi về chủ sở hữu căn hộ;

f) Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê căn hộ khi bên A có một trong các hành vi sau đây:

– Không sửa chữa căn hộ khi căn hộ có hư hỏng nặng;

– Tăng giá cho thuê căn hộ bất hợp lý hoặc tăng giá mà không thông báo cho bên B biết trước theo thoả thuận;

– Khi quyền dùng căn hộ bị hạn chế do ích lợi của người thứ ba.

g) Các quyền khác do hai bên thỏa thuận……………………………………………………………………………

5.2. Nghĩa vụ của bên B:

a) Trả đủ tiền thuê căn hộ theo đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng;

b) Dùng căn hộ đúng mục tiêu; có nhiệm vụ sửa chữa phần hư hỏng do mình gây ra;

c) Chấp hành rất đầy đủ các quy định về quản lý dùng căn hộ;

d) Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê căn hộ hoặc cho người khác thuê lại, trừ trường hợp được bên A chấp thuận;

e) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

f) Giao lại căn hộ và thanh toán đủ cho bên A số tiền thuê căn hộ còn thiếu trong trường hợp chấm dứt hợp đồng nêu tại các khoản 1, 2, 4 và khoản 6 Điều 7 của hợp đồng này.

g) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê căn hộ thì phải thông báo cho bên A biết trước ít nhất một tháng, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

h) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ vi phạm quy định tại mục g khoản 5.2 Việc này, nếu như gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

i) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của hai bên……………………………………………………………..

ĐIỀU 6: QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ CĂN HỘ

6.1. Trường hợp bên A chết mà thời hạn thuê căn hộ vẫn còn thì bên B được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê căn hộ đã ký kết trước đây, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Trường hợp không có người thừa kế theo quy định của pháp luật thì nhà ở đấy thuộc quyền sở hữu nhà nước và bên B được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng.

6.2. Trường hợp bên A chuyển quyền sở hữu căn hộ đang cho thuê mà thời hạn thuê căn hộ vẫn còn thì bên B được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu mới căn hộ có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê căn hộ đã ký kết trước đây, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

6.3. Khi bên B chết mà thời hạn thuê căn hộ vẫn còn thì người đã cùng ở với bên B được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê căn hộ, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện khi có một trong các trường hợp sau:

7.1. Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn mà các bên không thỏa thuận ký tiếp; trường hợp trong hợp đồng không nắm rõ thời hạn thì hợp đồng chấm dứt sau sáu tháng, kể từ ngày bên A thông báo cho bên B biết việc chấm dứt hợp đồng.

7.2. Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

7.3. Căn hộ cho thuê không còn;

7.4. Căn hộ cho thuê hư hỏng nặng có rủi ro sập đổ hoặc nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của đơn vị nhà nước có thẩm quyền.

7.5. Bên B chết mà không có người đang cùng sinh sống;

7.6. Khi một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

8.1. Bên A cam kết căn hộ cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có mâu thuẫn về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của đơn vị nhà nước có thẩm quyền (không thuộc diện bị thu hồi hoặc không bị giải tỏa); cam kết căn hộ bảo đảm chất lượng, an toàn cho bên B.

8.2. Bên B đã tìm hiểu kỹ các tất cả thông tin căn hộ thuê.

8.3. Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tình nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong lúc thực hiện hợp đồng, nếu như cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên, phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng này.

8.4. Các bên cùng cam kết làm đúng và rất đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

8.5. Các cam kết khác (phải thích hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội): ……………..

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp các bên có mâu thuẫn về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng thương lượng giải quyết thông qua bàn bạc. Trong trường hợp các bên không bàn bạc được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

10.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ……… tháng …….. năm …………

10.2. Hợp đồng này được lập thành …..bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …. bản, …. bản lưu tại văn phòng công chứng hoặc chứng nhận (nếu như có) và …. bản lưu tại đơn vị thuế (các bên có thể thỏa thuận lập thêm hợp đồng bằng tiếng Anh)./.                                            

BÊN CHO THUÊ                     BÊN THUÊ
(Ký tên, đóng dấu và họ và tên, chức phận của người ký) (Ký tên, họ và tên)

Trên đây chúng tôi cung cấp đến độc giả Mẫu hợp đồng thuê nhà chung cư. Kỳ vọng các thông tin này giúp cho bạn trả lời câu hỏi thắc mắc và nắm được các thông tin thiết yếu.