Mẫu hợp đồng thuê nhà bán hàng mới nhất Update 10/2021

Vào thời điểm hiện tại, ngoài việc thuê nhà với mục tiêu để ở thì thuê nhà với mục tiêu bán hàng cũng khá phổ biến. Trước khi tiến hành thuê nhà bán hàng việc thỏa thuận và biên soạn một bản hợp đồng thuê nhà sẽ cực kỳ thiết yếu.

Hãy cùng theo dõi nội dung sau đây để cùng tìm và phân tích về Mẫu hợp đồng thuê nhà bán hàng.

Hợp đồng thuê nhà bán hàng là gì?

Theo Điều 385 và Điều 472 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định:

“Điều 385. Hợp đồng là gì

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đấy bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để dùng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để dùng vào mục tiêu khác được làm theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật xoay quanh.”

Như vậy, có thể hiểu Hợp đồng thuê nhà bán hàng là sự thỏa thuận giữa các bên về quyền và nghĩa vụ khi xác lập thuê nhà bán hàng, theo đấy bên cho thuê giao nhà cho bên thuê để dùng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Nội dung của hợp đồng thuê nhà bán hàng

Theo quy định tại Điều 121 Luật nhà ở 2014, hợp đồng thuê nhà bán hàng cần được lập thành văn bản và có các nội dung sau:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Họ tên của cá nhân, tên của công ty và địa chỉ của các bên;

– Miêu tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đấy.

– Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu như hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải làm theo quy định đấy;

– Thời hạn và cách thức thanh toán tiền;

– Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu như là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Cam kết của các bên;

– Các thỏa thuận khác;

– Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

– Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

– Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu như là đơn vị thì phải đóng dấu (nếu như có) và ghi rõ chức phận của người ký.

Mẫu hợp đồng thuê nhà bán hàng

Các bạn sẽ đọc thêm mẫu hợp đồng thuê nhà bán hàng phía dưới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——***——

…, ngày …. tháng …. năm ….

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH

Số: …../…../Hợp đồng thuê nhà

Hôm nay, ngày ……… tháng …….. năm …….., Tại …………………………..

Chúng tôi bao gồm:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):………………………………………………

Ông/bà: …………………………………… Sinh ngày: ……………………..

CMND/CCCD số: …………………. Ngày cấp: …………… Nơi cấp: …………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………… mở tại ngân hàng:………………….

Là chủ sở hữu nhà ở theo Giấy chứng thực quyền sở hữu nhà số: …….

BÊN THUÊ (BÊN B):…………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………..

Mã số công ty: …………… cấp ngày: …………. nơi cấp:………………..

Ông/bà: ………………………là đại diện theo pháp luật sinh ngày: …………..

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

Điện thoại……………………………. Fax: ………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng thuê nhà bán hàng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: ……………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Tổng diện tích dùng: ………………………………………………….. m2

Trang thiết bị trọng điểm gắn liền với nhà (nếu như có): ……………………….

1.2. Các thực trạng khác gồm có: ……………………………………………

ĐIỀU 2. GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá cho thuê nhà ở là ……………… đồng/ tháng (Bằng chữ: ………………………….)

Giá cho thuê này đã gồm có các khoản chi về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở.

2.2. Các khoản chi dùng nước, điện, điện thoại và các sản phẩm liên quan khác do bên B thanh toán cho bên cung cấp nước, điện, điện thoại và các đơn vị quản lý dịch vụ.

2.3. Cách thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản, trả tiền vào ngày ………. hàng tháng.

ĐIỀU 3. THỜI HẠN THUÊ VÀ THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở

3.1. Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là ……………. Kể từ ngày …………. tháng ………. năm ………..

3.2. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày …….. tháng …….. năm …………

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu như có) cho bên B theo đúng hợp đồng;

Giúp cho bên B dùng thuận tiện diện tích thuê;

Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu như bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường;

Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu như có);

Xuất hoá đơn giá trị gia tăng theo yêu cầu của bên thuê (nếu như có);

Đảm bảo cho bên B dùng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

4.2. Quyền của bên A:

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà bán hàng nhưng cần báo cho bên B biết trước ít nhất 30 ngày nếu như không có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu như bên B;

Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;

Dùng nhà không đúng mục tiêu thuê như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có nguyên nhân chính đáng;

Bên B chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự chấp thuận của bên A;

Bên B tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

Yêu cầu bên B có nhiệm vụ trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra khi kết thúc hợp đồng.

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các khoản chi phát sinh khác trong thời gian thuê nhà;

Giao lại nhà cho bên A trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại hợp đồng thuê nhà bán hàng này;

Dùng nhà đúng mục tiêu đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có nhiệm vụ trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được bên A chấp thuận bằng văn bản;

Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

Chấp hành rất đầy đủ những quy định về quản lý dùng;

Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận.

5.2. Quyền của bên B:

Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu như được bên cho thuê chấp thuận bằng văn bản;

Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền (nếu như có) theo đúng thoả thuận;

Không sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng cho dù bên B đã yêu cầu bằng văn bản;

Được ưu tiên ký hợp đồng thuê nhà bán hàng tiếp, nếu như đã hết hạn thuê mà nhà vẫn sử dụng để cho thuê;

Quyền dùng nhà ở bị hạn chế do ích lợi của người thứ ba;

Yêu cầu bên A sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng;

Tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận;

ĐIỀU 6. QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ NHÀ

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà bán hàng. Người thừa kế có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đây. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định pháp luật thì nhà ở đấy thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở sẽ lại được thuê theo quy định về quản lý, dùng nhà ở thược quyền sở hữu nhà nước.

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B vẫn tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có nhiệm vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đây. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong lúc thực hiện hợp đồng thuê nhà bán hàng mà có phát sinh mâu thuẫn, các bên cùng nhau thương thảo giải quyết. Trong trường hợp không tự giải quyết được, phải thực hiện bằng việc giảng hòa. Nếu như giảng hòa không thành thì đưa rõ ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

8.1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên.

8.2. Hợp đồng thuê nhà này sẽ chỉ chấm dứt trong những trường hợp sau:

Khi hết thời hạn mà không có thoả thuận gia hạn hợp đồng thuê theo quy định tại Điều 3.1 hợp đồng này;

Tài sản thuê bị phá huỷ và hoàn toàn không thể dùng được;

Trong trường hợp Bên Thuê vi phạm hợp đồng theo khoản c điều 4.2 hợp đồng thuê nhà bán hàng này;

Bên thuê bị phá sản;

Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B gánh chịu hậu quả trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

1.Đã khai đúng sự thật và tự gánh chịu hậu quả về tính chuẩn xác của các tất cả thông tin nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

2. Làm đúng và rất đầy đủ toàn bộ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; nếu như bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu như có).

3.Trong lúc thực hiện nếu như phát hiện ra những yếu tố cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm Phụ lục hợp đồng. Nội dung Phụ lục Hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

4. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết (trường hợp là cá nhân cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên thì Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng thuê nhà bán hàng được công chứng hoặc chứng nhận)./.

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và ích lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng nhận) này, một khi đã được nghe câu trả lời của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng nhận phía dưới.

2. Hai bên đã đọc, đã hiểu và chấp thuận toàn bộ các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

Hợp đồng thuê nhà bán hàng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

Bên thuê

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bên cho thuê

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trên đây chúng tôi cung cấp đến độc giả Mẫu hợp đồng thuê nhà bán hàng. Kỳ vọng các thông tin này giúp cho bạn trả lời câu hỏi thắc mắc và nắm được các nội dung thiết yếu về Mẫu hợp đồng thuê nhà bán hàng.