Mẫu hợp đồng đại lý mới nhất năm 2021 Update 09/2023

Khi một thương nhân mong muốn có nhu cầu trở thành đại lý phân phối hàng hóa hoặc trở thành đại lý độc quyền cho một sản phẩm nào đó trên thị trường thường sẽ tìm đến một thương nhân khác có nhu cầu cung cấp hàng hóa đó. Khi đó, hai bên sẽ có những thỏa thuận với nhau để thống nhất lập hợp đồng đại lý.

Trong phạm vi bài viết này, cùng chúng tôi tìm hiểu về loại hợp đồng này và các mẫu hợp đồng đại lý tương ứng.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng mua bán xe máy và giấy mua bán xe máy năm 2021

Hợp đồng đại lý là gì?

Pháp luật hiện hành về thương mại không có quy định cụ thể về khái niệm thế nào là hợp đồng đại lý mà chỉ quy định về hình thức của loại hợp đồng này. Tuy nhiên, dựa trên căn cứ khái niệm hợp đồng theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Từ định nghĩa hợp đồng và đại lý thương mại, có thể hiểu hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận giữa các bên với một bên là đại lý nhân danh chính mình để thực hiện việc cung ứng dịch vụ (của bên giao đại lý cho khách hàng) hoặc mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý để được hưởng thù lao.

>>> Tham khảo: Hợp đồng đào tạo mới nhất như thế nào?

Mẫu hợp đồng đại lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

Căn cứ Luật Thương mại số … ngày … của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nan;

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của hai bên,

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020 tại …………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Công ty: …… (sau đây gọi tắt là bên A)

Giấy phép đăng ký kinh doanh: ……………………………………………………

Trụ sở chính công ty: ………………………………………………………………..

Tài khoản số: ………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ………………………………….. Fax: …………………………

Đại diện (ông /bà): ……………………….. Chức vụ ………………………………

Công ty: …… (sau đây gọi tắt là bên B)

Giấy phép đăng ký kinh doanh: ……………………………………………………..

Trụ sở chính công ty: ………………………………………………………………..

Tài khoản số: ………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ………………………………….. Fax: …………………………

Đại diện (ông /bà): …………………………….. Chức vụ: …………………………

Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng đại lý và cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản sau đây:

Điều 01. Điều khoản thực hiện chung

Bên B nhận làm đại lý bao tiêu cho bên A với các sản phẩm …được mang nhãn hiệu … và được đăng ký chất lượng số … do bên A trực tiếp sản xuất và kinh doanh. Bên B sẽ tự tiến hành trang bị địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất, kho bãi và chịu trách nhiệm đối với tất cả hàng hóa khi đã được bên A giao đầy đủ. Bên A sẽ không chấp nhận hoàn trả hàng của bên B dù bất cứ lý do gì (ngoại trừ trường hợp có sai sót là của chính sản phẩm đó).

Điều 02. Phương thức giao nhận hàng

+ Bên A thực hiện giao hàng đến kho của bên B hoặc tại địa điểm do 2 bên thỏa thuận.

+ Chi phí xếp dỡ hàng từ xe chuyển vào kho của bên B sẽ do bên B thực hiện chi trả.

+ Thời gian giao hàng: ………………………………………………………………

Điều 03. Phương thức thanh toán

  1. Bên B thực hiện thanh toán đầy đủ cho bên A số tiền tương ứng với số lượng hàng hóa nhất định theo từng đợt mà các bên đã thỏa thuận và ấn định thời gian.
  2. Thời điểm thanh toán được xác định là từ ngày bên A nhận được tiền.
  3. Giới hạn mức nợ: Bên B được nợ tối đa với số tiền là …
  4. Trong trường hợp cần thiết, Bên A có thể yêu cầu bên B thế chấp tài sản mà bên B đang có quyền sở hữu để bảo đảm cho việc thanh toán đơn hàng.

Điều 04. Giá cả hàng hóa

Các sản phẩm bên A cung cấp cho bên B sẽ được tính theo giá sỉ (giá bán này được bên A thống nhất theo khu vực). Giá cung cấp này có thể được thay đổi theo thời gian nhưng khi thay đổi bên A phải báo lại cho bên B ít nhất … ngày.

Tỷ lệ hoa hồng: ………………………………………………………………………

Điều 05. Thời hạn làm đại lý

Thời hạn đại lý là 01 năm kể từ ngày hai bên thực hiện ký kết hợp đồng đại lý này.

Nếu một trong hai bên không mong muốn được tiếp tục hợp đồng thì cần báo lại cho bên còn lại ít nhất với thời gian là 60 ngày về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

Điều 06. Bồi thường thiệt hại

+ Bên B phải tiến hành chịu trách nhiệm bồi thường cho bên A giá trị thiệt hại gây ra ở các trường hợp sau: bên B yêu cầu đặt đơn hàng đặc biệt, bên A theo đó tiến hành sản xuất nhưng bên B lại hủy không nhận đơn hàng; bên B hủy đơn hàng khi bên A đang trên đường giao hàng đến cho bên B;,,,

+ Bên A phải bồi thường cho bên B trong trường hợp chậm trễ giao hàng mà bên đã thỏa thuận về thời gian giao hàng.

+ Trường hợp bên nào muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại (nếu có)

Điều 07. Các biện pháp xử lý khi có tranh chấp phát sinh.

+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề gì tranh chấp xảy ra các bên sẽ giải quyết trên tinh thần cùng nhau thương lượng, hòa giải.

+ Nếu hai bên không tự giải quyết được thì việc tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân ……. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng mà các bên phải thi hành thực hiện.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bên giữ …bản, có giá trị pháp lý như sau.

       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                (ký và ghi rõ họ tên)

>>> Đọc thêm: Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất mới nhất năm 2021

 

Mẫu hợp đồng đại lý thương mại

Theo quy định pháp luật hiện hành về thương mại quy định Đại lý thương mại là một hoạt động thương mại theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận về việc bên đại lý nhân danh chính mình mua bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc thực hiện cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để được hưởng thù lao.

Như vậy, chủ thể của hợp đồng đại lý thương mại bao gồm hai bên là bên đại lý và bên giao đại lý và cả hai bên đều phải là thương nhân, có đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật.

Pháp luật thương mại quy định hình thức của hợp đồng đại lý thương mại phải được giao kết bằng văn bản. Về mẫu hợp đồng đại lý thương mại vui lòng tham khảo mẫu Hợp đồng đại lý mà chúng tôi ở hướng dẫn ở phần trên của bài viết.

Mẫu hợp đồng đại lý độc quyền khu vực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN KHU VỰC

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020 Tại ……………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Công ty: …… (sau đây gọi tắt là bên A)

Giấy phép đăng ký kinh doanh: …………………………………………………….

Trụ sở chính công ty: ………………………………………………………………..

Tài khoản số: ………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ………………………………….. Fax: …………………………

Đại diện (ông /bà): ……………………….. Chức vụ ………………………………

Công ty: …… (sau đây gọi tắt là bên B)

Giấy phép đăng ký kinh doanh: ……………………………………………………..

Trụ sở chính công ty: ………………………………………………………………..

Tài khoản số: ………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ………………………………….. Fax: …………………………

Đại diện (ông /bà): …………………………….. Chức vụ: …………………………

Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng đại lý và cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản sau đây:

Điều 01. Đại lý độc quyền

Bên A sau đây thực hiện chỉ định và Bên B đồng ý nhận làm đại lý độc quyền khu vực, phân phối các sản phẩm quy định tại …của hợp đồng này.

Các bên xác nhận và đồng ý rằng quyền phân phối sản phẩm của bên B trong vùng lãnh thổ sẽ không bị hạn chế quyền phân phối sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh của các cơ sở phân phối do bên A tiến hành hợp tác phát triển.

Điều 02. Kế hoạch kinh doanh

Trong thời hạn … ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng này, bên B sẽ đưa ra bản kế hoạch kinh doanh phát triển thị trường trong thời hạn 12 tháng trong khu vực độc quyền cho bên A.

Điều 03. Yêu cầu đặt hàng

Hai bên thỏa thuận về thời gian cụ thể trong tháng, bên B sẽ gửi yêu cầu đặt hàng bằng văn bản cho bên A có nêu rõ: tên hàng, số lượng, chủng loại, thời gian giao hàng và phương thức giao hàng. Trong thời hạn … ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu đặt hàng của bên B, bên A sẽ thông báo trả lời bằng văn bản về việc đồng ý hoặc không đồng ý với đơn đặt hàng của bên B.

Điều 04. Giá cả hàng hóa và phương thức thanh toán

+ Bên B sẽ được hưởng mức giá và tỷ lệ chiết khấu dành riêng cho đại lý cấp 1 Khu vực độc quyền phân phối của bên A theo chính sách cụ thể đã được bên A ban hành;

+ Khi có sự thay đổi về giá hàng hóa sẽ được bên A thông báo cho bên B bằng văn bản.

+ Bên B sẽ thực hiện thanh toán cho bên A bằng phương thức thanh toán là tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản trong thời gian … ngày làm việc kể từ ngày nhận được lời đề nghị thanh toán của bên A.

Điều 05. Quyền và nghĩa vụ của các bên

  1. Quyền, nghĩa vụ của bên A

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  1. Quyền, nghĩa vụ của bên B

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điều 06. Vi phạm hợp đồng

Các bên thỏa thuận nêu rõ về thời gian thông báo khi một trong hai bên vi phạm, quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, mức bồi thường cụ thể,…

Điều 07. Sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

+ Hợp đồng này có thể được sửa đổi theo thỏa thuận của các bên bằng văn bản.

+ Các bên thỏa thuận về điều kiện được chấm dứt hợp đồng như: Hợp đồng đã hết hạn mà không được gia hạn; hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn,…

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản và có giá trị pháp lý như nhau.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là thông tin và các vấn đề liên quan đến hợp đồng đại lý theo quy định mới nhất mà chúng tôi muốn cung cấp đến Quý độc giả để tham khảo. Nếu còn bất cứ vấn đề gì cần được hỗ trợ tư vấn cụ thể hơn, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Tổng đài tư vấn pháp lý miễn phí 1900 6560.

 >>> Tham khảo: Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là gì? Biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất