Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú Update 10/2021

Sinh hoạt nơi cư trú là một trong những quyền cũng giống như nghĩa vụ cần thiết của mỗi một Đảng viên. Tuy vậy, không phải ai cũng biết những quy định của pháp luật ảnh hưởng đến mẫu giấy giới thiệu nói chung và giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú nói riêng.

Chính vì vậy, trong bài content hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý độc giả một vài người nội dung ảnh hưởng đến vấn đề: Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú.

Vai trò của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên lạc với tổ chức Đăng và nhân dân nơi cư trú

Căn cứ quy định tại Quy định số 213/QĐ/TW ngày 02/01/2020 về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên lạc với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, nhất định:

“ Đảng viên đang công tác ở các đơn vị, công ty, cơ quan sự nghiệp, lực lượng vũ trang (gọi tắt là Đảng viên đang công tác) vừa thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt Đảng tại bơi thực hiện những công việc, vừa có nhiệm vụ thường xuyên giữ mối liên lạc với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú, củng cố các mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nêu cao nhiệm vụ, trách nhiệm của người Đảng viên xây dựng Đảng, thiết lập hệ thống chính trị cơ sở.”

Nhất định, quy định tại Điều 2 – Quy định số 213/QĐ/TW, vai trò của Đảng viên đang công tác ở nơi cư trú:

“ 1. Nêu gương về tính chất chính trị, đạo đức, lối sống và nhiệm vụ tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, Đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyển truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia rất đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia phản hồi kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, đặc biệt là những yếu tố phản ứng ở thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên lạc với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để kiểm soát tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới đơn vị có thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phản hồi xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, tập luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng các mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

7. Báo cáo kết quả thực hiện các vai trò tại Điều 2 Quy định này với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, nhận xét Đảng viên hằng năm. Đúng lúc báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.”

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Căn cứ quy định tại mục 2.1 tại Chỉ dẫn số 33-HD/BTCTW về chỉ dẫn thực hiện một vài người nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên lạc với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, quy định về mẫu giấy giới thiệu, nhất định:

“ Thực hiện thống nhất mẫu giấy giới thiệu với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên lạc với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú theo mẫu 1-213.” Quý vị đọc thêm mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú phía dưới:

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊA HÒA 

ĐẢNG ỦY THÔN AAA 

Số: 45-GGT/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 08 năm 2021

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: – Chi ủy: Thôn AAA

               – Đảng bộ: xã Định Hòa

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên lạc với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ THÔN AAA

Giới thiệu đồng chí: TRỊNH THỊ VÂN A

Sinh ngày 02 tháng 08 năm 1989.

Kết nạp Đảng ngày 04 tháng 07 năm 2010, xác nhận đảng viên chính thức ngày 04 tháng 10 năm 2011.

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ: xã Định Bình – Yên Định – Thanh Hóa.

Hiện cư trú tại: Xã Địa Hòa – Yên định – Thanh Hóa về sinh hoạt nơi cư trú.

Đề xuất các động chí tiếp nhận và giúp cho Đảng viên Trịnh Thị Vân A coi như hoàn tất vai trò.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày: 03/09/2021

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ xã Định Bình.

T/M ĐANG ỦY (CHI ỦY)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ

BÍ THƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Như vậy, Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú đã được chúng tôi quy định chi tiết trong bài content phía trên. Bên cạnh đấy, chúng tôi cũng đã nêu lên quy định của pháp luật về trách nhiệm của Đảng viên đối với sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú.

>>>>>> Đọc thêm: Mẫu đơn xin bỏ việc