Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng Update 10/2021

Sau công đoạn dài xây dựng thì việc nghiệm thu công việc xây dựng là hết sức thiết yếu và cần thiết. Nhiều chủ thể chú ý theo dõi về vấn đề mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và một vài người vấn đề ảnh hưởng như nội dung khái niệm biên bản nghiệm thu công việc xây dựng cũng giống như các quy định của pháp luật về nghiệm thu công việc xây dựng, mời quý vị bạn đọc đọc thêm nội dung sau đây.

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng là lập một văn bản ghi lại và xác nhận những công việc, kiểm tra và thu nhận bảo đảm về việc đạt yêu cầu hay chưa để đưa vào dùng khi đã coi như hoàn tất, bản nghiệm thu này được lập dựa trên bản vẽ, số đo để đưa rõ ra kết luận về chất lượng, kỹ thuật do đơn vị có thẩm quyền nghiệm thu.

Nội dung biên bản nghiệm thu công việc xây dựng cần nêu rõ chất lượng công trình có đạt hay không, có thuyết phục đúng với yêu cầu của bản thiết kế và quy chuẩn đưa rõ ra hay không, cùng với đấy là những ý kiến nghiệm thu khác cũng được giải thích rõ trong biên bản và cuối cùng là kết luận, cần nêu rõ quản niệm cũng giống như nghiệm thu công trình hay giải thích rõ những thiếu sót để cải thiện và sửa chữa

Nhiệm vụ của biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Có thể thấy một khi coi như hoàn tất công việc thì nên có biên bản nghiệm thu công việc. Đây chính là mẫu biên bản được dùng ngay một khi nghiệm thu một ngành nghề xây dựng nào đấy của tổ chức, công ty. Việc nghiệm thu công việc xây dựng là khâu cần thiết để kiểm định, kiểm tra và thu nhận công trình một khi đã coi như hoàn tất. Hiểu dễ dàng thì đây là phương thức để các công trình của tổ chức công ty được các đơn vị nhà nước có thẩm quyền kiểm tra chất lượng công trình để bảo đảm đã đạt yêu cầu để đưa vào dùng. Khi đã có biên bản nghiệm thu công việc xây dựng của các đơn vị có thẩm quyền xác nhận tính hợp pháp và an toàn của công trình đã xây dựng được phép dùng.

Quy định pháp luật về nghiệm thu công việc

Căn cứ theo quy định tại điều 21 Thông tư sô 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một vài người nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng:

Điều 21. Nghiệm thu công việc xây dựng

1. Căn cứ vào chiến lược thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình và người trực tiếp đảm nhận kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và gánh chịu hậu quả về kết quả nhận xét chất lượng công việc xây dựng đã được thi công, nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được công nhận bằng biên bản.

2. Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hướng dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, chuẩn mực được áp dụng, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong lúc thi công xây dựng xoay quanh đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.

3. Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng trong khoảng thời gian không quá 24 giờ kể từ lúc nhận được đề xuất nghiệm thu công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng. Trường hợp không chấp thuận nghiệm thu phải thông báo nguyên nhân bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

4. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo thứ tự thi công, gồm có các nội dung trọng điểm sau:

a) Tên công việc được nghiệm thu;

b) Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

c) Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

d) Kết luận nghiệm thu, trong số đó nêu rõ chấp thuận hay không chấp thuận nghiệm thu; chấp thuận cho khai triển các công việc kế tiếp; yêu cầu sửa chữa, cải thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu như có);

đ) Chữ ký, họ tên, chức phận của người ký biên bản nghiệm thu;

e) Phụ lục kèm theo (nếu như có).

5. Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

a) Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;

b) Người trực tiếp đảm nhận kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính;

c) Người trực tiếp đảm nhận kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính.

6. Thành phần ký biên bản nghiệm thu trong trường hợp áp dụng hợp đồng EPC:

a) Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của tổng thầu EPC hoặc người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư đối với phần việc do mình giám sát theo quy định của hợp đồng;

b) Người trực tiếp đảm nhận kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC.

Trường hợp tổng thầu EPC thuê nhà thầu phụ thì người trực tiếp đảm nhận kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC và người trực tiếp đảm nhận kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ ký biên bản nghiệm thu;

c) Đại diện chủ đầu tư theo thỏa thuận với tổng thầu (nếu như có).

7. Thành phần ký biên bản nghiệm thu trong trường hợp áp dụng hợp đồng chìa khóa trao tay:

a) Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của tổng thầu;

b) Người trực tiếp đảm nhận kỹ thuật thi công của tổng thầu.

8. Trường hợp nhà thầu là liên danh thì người có nhiệm vụ trực tiếp thi công của từng thành viên trong liên danh ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng do mình thực hiện.”

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Nhằm giúp bạn đọc chú ý có thể theo dõi đơn giản chúng tôi xin đưa rõ ra Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng phía dưới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

SỐ: ………………………..

Công trình: …………………………………………………………………………………

Hạng mục: ………………………………………………………………………………….

1. Đối tượng nghiệm thu: ……………………(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát) ……………..

– Ông: ……………………………………… Chức phận: ………………………………….

Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………(Ghi tên nhà thầu)…….

– Ông: …………………………………… Chức phận: …………………………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt tay vào làm: …..giờ ….. ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. ngày…..tháng….năm…..

Tại công trình: …………………………………………………………………………….

4. Nhận xét công việc xây dựng đã thực hiện:

a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt :

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

– Chuẩn mực, quy phạm xây dựng được áp dụng:

(Ghi rõ các chuẩn mực, qui phạm áp dụng)

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào dùng: (Tham khảo thêm ở phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác xoay quanh.   

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các chuẩn mực, quy phạm áp dụng hay không)

c. Các ý kiến khác nếu như có:

5. Kết luận:

(Cần ghi rõ chấp thuận hay không chấp thuận nghiệm thu để cho khai triển các công việc kế tiếp. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu như có) cần phải sửa chữa, cải thiện trước khi khai triển các công việc kế tiếp).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

Ghi chú:

Lên danh sách toàn bộ các kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào dùng cho hạng mục được nghiệm thu, số phiếu thí nghiệm và do phòng thí nghiệm nào thực hiện; hoặc giấy chứng thực xuất xưởng vv…

+ Gia công lắp đặt cốt thép gồm các kết quả thí nghiệm: Kéo thép, mối hàn, mối nối vv…

+ Bê tông hoặc BTCT gồm các kết quả thí nghiệm: Xi măng, cát, đá, nước, cấp phối, vv…

+ Xây lát gồm các kết quả thí nghiệm: Rọ đá, thảm đá, đá hộc, vải lọc, vv…

+ Thi công đắp đất, cát công trình gồm: Thí nghiệm tại hiện trường (để xác định chiều dày lớp đắp, xác định số lượt đầm theo điều kiện thực tế, xác định độ ẩm tốt nhất của vật liệu đắp).

Trên đây chính là những sẻ chia của bên chúng tôi về vấn đề Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng đến độc giả. Trong lúc nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này nếu như có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên tư vấn của bên chúng tôi hỗ trợ tốt nhất.