Mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên công ty mới nhất 2021 Update 09/2023

Mỗi công ty Trách nhiệm hữu hạn (2 thành viên trở lên) đều cần có một hội đồng thành viên để tiến hành giải quyết, quyết định các công việc quan trọng của công ty.

Mỗi năm hội đồng thành viên sẽ hợp ít nhất một lần theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ công ty quy định.Thông qua các cuộc họp đó hội đồng thành viên sẽ đưa ra các quyết định của mình về các vấn đề cần giải quyết của công ty.

Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là cơ quan quan có quyền quyết định cao nhất của công ty. Hội đồng thành viên sẽ  được triệu tập theo yêu cầu của Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của các thành viên trong công ty.

Bài viết sau đây Tổng đài 19006560 sẽ tư vấn cụ thể cho Quý vị về biên bản họp hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật.

>>> Tham khảo: Hợp đồng nguyên tắc là gì? Những thông tin bạn cần biết


Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên công tymà không biệt thành viên góp ít, thành viên góp nhiều.Đây là cơ quan quyết định quan trọng với các công việc điều hành và quản lí công ty dựa theo điều lệ công ty đã đề ra.

Quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên được quy định cụ thể trong luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Hội đồng thành viên có quyền quyết định cao nhất liên quan đến tất cả các vấn đề của công ty. Như các chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh, dự án đầu tư phát triển của công ty, tăng giảm vón hoặc thời điểm, hình thức huy động vốn cho công ty….

– Bên cạnh đó, hội đồng thành viên có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc tổng giám đốc, kế toán trưởng và quyết định mức lương, chế độ, lợi ích của các thành viên. Có quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện…

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Thành viên công ty có thể ủy quyền cho người khác tham gia hội đồng thành viên khi bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định pháp luật.

Các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các thành phần của hội đồng thành viên được quy định tại các điều 50, 51 và 57 Luật doanh nghiệp 2014, bạn có thể tham khảo trực tiếp theo quy định đó.

>>> Tham khảo: Hợp đồng đặt cọc mua nhà chi tiết và những lưu ý


Khi nào họp hội đồng thành viên?

Trong điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sẽ quy định về kỳ họp hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần. Cuộc họp hội đồng thành viên phải được tổ chức tại trụ sở chính của công ty, trừ trường hợp điều lệ có quy định khác.

Khi có yêu cầu từ Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc yêu cầu của các thành viên thì hội đồng thành viên được triệu tập họp. Cuộc họp hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ, trừ trường hợp họp các lần sau.

Nghị quyết của hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết đó.

Thành viên có quyền có quyền kiến nghị về nội dung, chương trình, tài liệu về cuộc họp hội đồng thành viên và Chủ tịch hội đồng thành viên phải chấp thuận kiến nghị và bổ sung chương trình họp Hội đồng thành viên nếu kiến nghị có đủ nội dung theo quy định được gửi đến trụ sở chính của công ty chậm chất 01 ngày làm việc trước ngày họp hội đồng thành viên.

Thông báo mời họp hội đồng thành viên có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác do điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đến từng thành viên.

Khi tiến hành triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên nếu không đủ điều kiện để triệu thì thì được triệu tập cuộc họp lần thứ hai. Triệu tập họp lần thứ hai phải được thực  hiện trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện tiến hành ( áp dụng với trường hợp điều lệ công ty không quy định).

Cuộc họp hội đồng thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ.

Trường hợp cuộc hợp lần thứ hai không tiến hành được thì cuộc hợp lần thứ ba được triệu tập trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp hội đồng thành viên lần 3 không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

>>> Tham khảo: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất


Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014, biên bản họp hội đồng thành viên phải có những nội dung cơ bản như: Thời gian, địa điểm họp; mục đích, chương trình họp; họ và tên thành viên; vấn đề được thảo luận, biểu quyết; tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; các quyết định được thông qua; họ và tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.

Mẫu biên bản hop thành viên cụ thể được trình bày như sau:

+ Tên biên bản viết in hoa

+ Thời gian địa điểm tiến hành cuộc họp

+ Thông tin công ty bao gồm: Tên công ty,số giấy phép đăng ký kinh doanh, trụ sở công ty, người đại diện theo pháp luật

+ Mục đích tổ chức cuộc họp: Căn cứ vào nhu cầu thực tế của công ty

+ Thành phần tham dự: Các thành viên có mặt, vắng mặt

+ Nội dung cuộc họp

+ Các thành viên trong hội đồng cùng ký tên và đóng dấu cuối biên bản

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên thanh lý xe

+ Tên biên bản viết in hoa:

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNGTHÀNHVIÊN CÔNG TY XY

(V/v: Thanh lý xe…)

+ Thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp

+ Thông tin công ty: Tên công ty, số giấy phép đăng ký kinh doanh, trụ sở công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Mục đích tổ chức cuộc họp

Nhằm thảo luận và thông qua việc thanh lý xe

+ Các thành phần tham dự: Thành viên có mặt và vắng mặt

+ Nội dung cuộc họp:

Lý do thanh lý xe

Sau khi thảo luận …. Đã thống nhất thông qua việc thanh lý xe ( thông tin cụ thể về chiếc xe) cho bên Abc( thông tin cụ thể)

Biểu quyết ( Tán thành, không tán thành)

+ Kết luận và biểu quyết được thông qua

+ Chủ tọa và các thành viên ký, ghi họ tên

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên bổ nhiệm giám đốc

+ Tên biên bản viết in hoa

+ Thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp

+ Tên và chức danh của chủ tọa cuộc họp

+ Mục đích cuộc họp: Bổ nhiệm giám đốc công ty

+ Các thành viên tham dự cuộc họp

+ Nội dung biên bản gồm:

Sau khi thảo thuận, các thành viên trong công ty … cùng nhau thống nhất:

Bổ nhiệm ông( bà): Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại,….

Làm giám đốc công ty…

Tổng số phiếu biểu quyết.

+ Chủ tọa và các thành viên tham gia cuộc họp ký, ghi họ tên

>>> Tham khảo: Tổng hợp các mẫu đơn xin bảo lãnh mới nhất