Mẫu Biên bản bàn giao công việc năm 2021 mới nhất Update 09/2023

Download Tại đây

 

Khi nghỉ việc, chuyển công tác thì người lao động cần phải bàn giao công việc cho người mới để họ biết được những công việc cần làm, nhưng công việc đang  và sẽ phải làm khi làm việc tại vị trí này.

Bàn giao công việc là thủ tục bắt buộc đối với người lao động không làm công việc đó nữa là chuyển giao cho người khác. Khi bàn giao công việc, người lao động cần ghi lại biên bản việc bàn giao.

Vậy biên bản bàn giao công việc có mẫu không? Mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất như thế nào? TBT Việt Nam sẽ chia sẻ trong bài viết dưới đây để Quý độc giả có thể hiểu rõ hơn về biên bản bàn giao công việc.


Biên bản bàn giao công việc là gì?

Biên bản bàn giao công việc là một văn bản quan trọng khi người lao động nghỉ việc, chuyển công tác, nghỉ việc hưởng chế độ,… để chuyển giao công việc và tiếp nhận công việc mới được diễn ra nhanh chóng.

Biên bản bàn giao công việc sẽ giúp cho người nhận bàn giao biết được về thông tin công việc mà mình sắp đảm nhận và xác định trách nhiệm của mình đối với công việc mới.

Biên bản bàn giao công việc sẽ là một trong những giấy tờ quan trọng để bảo vệ quyền lợi của các bên sau khi bàn giao công việc, tránh tình trạng phải bồi thường khi thất thoát tài sản, chiếm đoạt tài sản thành tài sản riêng, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ bị tiết lộ ra bên ngoài,…

Như vậy, biên bản bàn giao công việc là văn bản ghi nhận lại việc bàn giao lại toàn bộ công việc trước khi nghỉ việc để đảm bảo tính bảo mật thông tin, an toàn thông tin cho công ty và tránh được các tranh chấp, thiệt hại cho người lao động, công ty.

>>> Tham khảo: Mẫu thanh lý hợp đồng như thế nào?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Các trường hợp bàn giao công việc

Bàn giao công việc được phát sinh khi người làm động chấm dứt việc thực hiện công việc này và có người mới thay thế thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Cụ thể, bàn giao công việc sẽ phát sinh trong các trường hợp như:

– Người lao động nghỉ việc: người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc người lao động nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

– Người lao động chuyển công tác: người lao động chuyển sang một bộ phận khác trong công ty, đơn vị hoặc chuyển lên vị trí cao hơn trong bộ phận hoặc chuyển công tác đến chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

– Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội: bàn giao công việc trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, nghỉ việc hưởng ốm đau dài ngày,…

– Chuyển giao công việc giữa các bộ phận trong cùng công ty, đơn vị, giữa các cá nhân người lao động trong cùng bộ phận của công ty, đơn vị.

– Một số trường hợp khác như: nghỉ việc không lương trong thời gian dài, tạm hoãn việc thực hiện hợp đồng,…

>>> Tìm hiểu: Tổng hợp mẫu hợp đồng thương mại mới nhất

Mẫu biên bản bàn giao công việc phổ biến nhất

Hiện nay, bàn giao công việc không có mẫu áp dụng thống nhất cho mọi trường hợp nên biên bản bàn giao có thể được áp dụng linh hoạt tùy vào trường hợp bàn giao cụ thể.

TBT Việt Nam sẽ chia sẻ về một số mẫu biên bản bàn giao công việc phổ biến trong bài viết này.

+ Mẫu biên bản bàn giao công việc chung

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày… tháng… năm…. Tại:………………………………………….

Chúng tôi bao gồm:

1. Bên bàn giao:

Họ và tên:……………………………………………………………………………

Bộ phận:………………………………………. Chức vụ:…………………………

2. Bên nhận bàn giao:

Họ và tên:……………………………………………………………………………

Bộ phận:………………………………………. Chức vụ:…………………………

Lý do bàn giao công việc:…………………………………………………………..

Cùng thực hiện bàn giao công việc với các nội dung cụ thể như sau:

3. Bàn giao công việc:

STT Nội dung công việc Tình trạng công việc
1
2
  1. Bàn giao tài sản, tài liệu:
STT Tên tài sản, tài liệu Đơn vị tính Số lượng Tình trạng
1
2

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ công việc đang đảm nhiệm và toàn bộ tài sản, tài liệu đang lưu giữ và sử dụng đã được bàn giao đầy đủ cho bên nhận bàn giao.

Biên bản bàn giao được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản và lưu giữ một bản tại phòng Hành chính – Nhân sự./.

Bên bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phòng Hành chính – Nhân sự

(Ký và ghi rõ họ tên)

+ Mẫu biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác

Biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác được sử dụng trong trường hợp người bàn giao nghỉ việc hoặc thay đổi vị trí công tác.

Về cơ bản, mẫu biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác không có gì khác so với mẫu biên bàn bàn giao công việc chung. Nên chúng tôi không nhắc lại mẫu biên bản mà chỉ đưa ra một số lưu ý khi soạn thảo biên bản như sau:

– Tên biên bản: có thể ghi tên đầy đủ là BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC KHI CHUYỂN CÔNG TÁC.

– Lý do bàn giao công việc: lý do là chuyển công tác. Nếu tên biên bản đã ghi tên đầy đủ thì biên bản không cần phần nội dung này.

– Nội dung công việc bàn giao: Để đảm bảo việc bàn giao công việc không có vấn đề gì phát sinh thì người bàn giao cần ghi rõ các công việc đã thực hiện và đang nắm giữ là gì, kết quả đạt được ra sao, các công việc còn tồn đọng là gì, lý do tồn đọng và các công việc cần tiếp tục thực hiện, cách thức thực hiện các công việc đó.

– Nội dung tài chính: Nếu chức vụ có đảm nhiệm vấn đề quản lý các khoản nợ của công ty với bên ngoài hoặc khoản nợ của bên ngoài với công ty thì ghi rõ thông tin khoản nợ và kèm các giấy tờ, tài liệu để người nhận bàn giao tiếp tục quản lý.


+ Mẫu biên bản bàn giao công việc của lãnh đạo

Có thể hiểu, bàn giao công việc của lãnh đạo là việc lãnh đạo của công ty, đơn vị bàn giao nội dung, giấy tờ, các vấn đề liên quan đến công việc mới cho người lao động.

Hoặc lãnh đạo công ty, đơn vị nhận bàn giao công việc từ người lao động trước đó và bàn giao lại cho người lao động mới nhận chức vụ đó.

Mẫu biên bản bàn giao công việc của lãnh đạo sẽ áp dụng theo mẫu bàn giao công việc chung vì bản chất của việc chuyển giao công việc như nhau. Tuy nhiên, các chủ thể cần lưu ý một số vấn đề như sau:

– Dù chủ thể bàn giao công việc là lãnh đạo của công ty, đơn vị thì các thông tin về các bên tham gia bàn giao, chữ ký vẫn phải được thể hiện đầy đủ.

– Nội dung bàn giao công việc phải chi tiết, đầy đủ các thông tin giấy tờ, thực nhận những gì thì ghi trong biên bản những nội dung đó để tránh tình trạng thiếu hoặc thất lạc giấy tờ, tài liệu.

– Nên có thêm nội dung về vấn đề trách nhiệm của các bên sau khi bàn giao công việc để có căn cứ giải quyết các vấn đề phát sinh.

+ Mẫu biên bản bàn giao công việc của kế toán

Bàn giao công việc của kế toán sẽ bao gồm các nội dung bàn giao về sổ sách, chứng từ, tình hình kinh phí hiện tại, phần mềm quản lý kế toán,….

Do đó, mẫu biên bản bàn giao công việc của kế toán sẽ có những điểm khác biệt so với mẫu bàn giao công việc thông thường về nội dung bàn giao.

Nội dung biên bản bàn giao công việc của kế toán bao gồm các nội dung sau:

– Tình hình kinh phí của năm: bao gồm: dự toán của năm trước chuyển sang, dự toán được giao đầu năm, dự toán bổ sung, tổng dự toán được sử dụng trong năm, tổng kinh phí sử dụng, tồn quỹ tiền mặt, tồn tạm ứng cho cá nhân chưa thanh toán.

– Sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan: Liệt kê tất cả các sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính mà người bàn giao đang nắm giữ, chứng từ thu, chi qua các năm, hồ sơ liên quan đến việc quản lý tài sản công.

– Phần mềm kế toán: Cung cấp thông tin bản quyền phần mềm kế toán, số lượng phần mềm, số máy cài đặt phần mềm và tình trạng phần mềm.

– Một số nội dung bàn giao khác liên quan như: thực hiện chi trả các chế độ, chính sách cho người lao động, cán bộ công nhân viên; các khoản nợ đến thời điểm bàn giao hoặc các khoản cho vay đến thời điểm bàn giao…

– Trách nhiệm của bên bàn giao: ghi rõ trách nhiệm của các bên trong việc bàn giao như người bàn giao, người nhận bàn giao, người đứng đầu công ty, đơn vị, Chủ tịch công đoàn, Bộ phận kiểm tra, thanh tra,…

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của chúng tôi về mẫu biên bản bàn giao công việc. Quý độc giả còn vấn đề gì thắc mắc về biên bản bàn giao công việc có thể liên hệ cho chúng tôi theo qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6560 để được các chuyên viên, luật sư tư vấn, giải đáp chi tiết.

 

Download Tại đây

 

Download Tại đây