Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư Update 09/2023

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư là một hoạt động bắt buộc được quy định nhất định trong các văn bản pháp luật. Tuy vậy, nó còn khá mới đối với những người mới bắt tay vào làm thực hiện công tác trong lĩnh vực đầu tư.

Vì thế, trong bài content hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý độc giả một vài người nội dung ảnh hưởng đến vấn đề: Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư.

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành

Căn cứ quy định tại Điều 72 – Luật Đầu tư năm 2020, quy định về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại đất nước ta, nhất định:

“ 1. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo gồm:

a) Bộ, đơn vị ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Đơn vị đăng ký đầu tư;

c) Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật này.

2. Chế độ báo cáo định kỳ được thực hiện như sau:

a) Hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo đơn vị đăng ký đầu tư và đơn vị tổng hợp và thống kê trên địa bàn về tình hình thục hiện dự án đầu tư, gồm các nội dụng sau: số tiền đầu tư từ thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư bán hàng, tất cả thông tin lao động, nộp ngân sách Nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên môn theo lĩnh vực hoạt động;

b) Hằng quý, hằng năm, đơn vị đăng ký đầu tư báo cáo Bộ Chiến lược và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tiếp nhận, cấp, xoay chỉnh, thu hồi Giấy chứng thực đăng ký đầu tư, tình hình hoạt động của các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý;

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

c) Hằng quý, hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Chiến lược và Đầu tư về tình hình đầu tư trên địa bàn;

d) Hằng quý, hằng năm, các Bộ, đơn vị ngang Bộ báo cáo về tình hình cấp, xoay chỉnh, thu hồi Giấy chứng thực đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác thuộc phạm vi quản lý (nếu như có); báo cáo về hoạt động đầu tư ảnh hưởng quan đến phạm vi quản lý của ngành và gửi Bộ Chiến lược và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

đ) Hằng năm, Bộ Chiến lược và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước và báo cáo nhận xét về tình hình thực hiện chế độ báo cáo đầu tư của các đơn vị quy định tại khoản 1 Việc này.

3. Đơn vị, nhà đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện báo cáo bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin đất nước về đầu tư.

4. Đơn vị, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Việc này thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của đơn vị Nhà nước có thẩm quyền.

5. Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư, nhà đầu tư báo cáo đơn vị đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư.”

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

Quý vị đọc thêm Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư phía dưới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo văn bản đề xuất xoay chỉnh Giấy chứng thực đăng ký đầu tư)

 

Kính gửi: (Đơn vị đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của doanh nghiệp) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, đơn vị cấp) đến ngày … tháng … năm … với các nội dung cụ thế sau đây:

1. Tiến độ thực hiện dự án:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:

tổng số tiền đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so sánh với tổng số tiền đầu tư đăng ký) ……………………….., trong số đó:

– Vốn góp (ghi rõ số vốn đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất việc góp vốn);

– Vốn huy động (ghi sổ giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong số đó:

+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: ……………………………………………………………….

+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác: …………………………..

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn): ……………………………………………..

– Lợi nhận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu như có): ……………………………………

b) Tiến độ thực các kết quả trước mắt hoạt động trọng điểm của dự án đầu tư;

c) Tiến độ xây dựng căn bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu như có);

d) Sơ bộ giải pháp phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu như có);

Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng thực đăng ký dầu tư hoặc Quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư (nếu như có):

– Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang internet của Bộ Chiến lược và Đầu tư.

– Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện hoạt động.

3. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo tại lần xoay chỉnh dự án đầu tư gần nhất:

– Doanh thu.

– Giá trị xuất, nhập khẩu.

– Lợi nhuận: ……………………………………………………………………………………………….

– Ưu đãi đầu tư được hưởng: ………………………………………………………………………..

– Số lao động dùng: Tổng số lao động, người đất nước ta, người nước ngoài (nếu như có); mức thu nhập bình quân của người lao động ……………………………………………

– Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính : ……………………………………………………….

– Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: ……………………………………………………

– Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu như có): ……………………………………….

– Các nghĩa vụ tài chính với các bên ảnh hưởng khác (nếu như có): Lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba: …………………………………………………..

– Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xay dựng và các quy định pháp luật khác.

 

                                                                                                  Nhà đầu tư

                                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Như vậy, Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đã được chúng tôi giải thích trong bài content phía trên. Bên cạnh đấy, chúng tôi cũng đã giải thích một vài người nội dung quy định của pháp luật ảnh hưởng đến báo cáo thực hiện dự án đầu tư.