Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ mới nhất năm 2021 Update 10/2023

Kết quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh có vai trò rất quan trọng đối với công ty, doanh nghiệp. Do đó hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sẽ cần báo cáo nội bộ theo quý hoặc theo năm tùy theo mỗi doanh nghiệp.

Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ có thể nắm được tình hình kinh doanh hiện tại của công ty, chi phí đã bỏ ra, doanh thu, mức lợi nhuận thu được, chi phí về thuế. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cụ thể về cách lập mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ.

>>> Tham khảo: Hợp đồng là gì? Các loại hợp đồng phổ biến hiện nay


Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là gì?

Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là bản báo cáo tổng hợp phản ánh về doanh thu và chi phí của doanh nghiệp trong một kỳ hoạt động của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ cung cấp các thông tin như thông tin về doanh thu, lợi nhuận, các loại chi phí phát sinh của doanh nghiệp. Căn cứ vào những vấn đề này có thể đánh giá được tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong một thời cụ thể.

Các doanh nghiệp khi sản xuất kinh doanh đều muốn thu được một mức lợi nhuận cao nhất nhưng mức chi phí bỏ ra là thấp nhất. Do đó báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ có vai trò quan trọng, là cơ sở để hội đồng quản trị, giám đốc công ty đưa ra định hướng, phương án sản xuất, kinh doanh cho những kỳ tiếp theo.

>>> Tham khảo: Mẫu Hợp đồng thuê văn phòng mới nhất năm 2021


Ai sẽ là người báo cáo kết quả kinh doanh nội ?

Lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ của doanh nghiệp là việc làm rất quan trọng đối với các công ty, doanh nghiệp hiện nay. Qua báo cáo này cho thấy chính xác nhất về tình hình sản xuất, kinh doanh trong nội bộ của công ty, doanh nghiệp; tình hình lỗ, lãi trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ sẽ giúp người quản lý, đứng đầu công ty, doanh nghiệp nắm được tình hình thực tế của doanh nghiệp như quy mô sản xuất, kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp, xác định được mức lãi và lỗ của doanh nghiệp để có thể tính chính xác được các khoản lãi và lỗ đó; xác định được số lượng hàng còn tồn kho;…

Như vậy tùy theo tính chất và nội dung công việc người lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ có thể là trưởng một bộ phận sản xuất, kinh doanh; trưởng phòng kinh doanh; trưởng phòng tài chính, kế toán…sẽ lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ theo yêu cầu của người quản lý, giám đốc công ty. Riêng báo cáo kết quả kinh doanh – một nội dung trong báo cáo tài chính trách nhiệm lập thuộc về kế toán, đơn vị dịch vụ kế toán. Biểu mẫu báo cáo kết quả kinh doanh chúng tôi chia sẻ trong các phần tiếp theo chính là mẫu mới nhất pháp luật quy định là một nội dung trong báo cáo tài chính.

>>> Xem thêm: Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất năm 2021

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ mới nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC. Trong mẫu báo cáo này gồm những chỉ tiêu cơ bản như sau:

– Chỉ tiêu về doanh thu bán hàng, cung cấp các dịch vụ của doanh nghiệp;

– Chỉ tiêu về khoản giảm trừ doanh thu;

– Chỉ tiêu doanh thu thuần việc bán hàng, cung cấp dịch vụ;

– Giá vốn từ hoạt động bán hàng và lợi nhuận gộp từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp;

– Chỉ tiêu về doanh thu hoạt động tài chính, chi phí tài chính, chi phí về việc bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp;

– Khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp;

– Chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; chi phí thuế hoãn lại;

– Các khoản lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó khi lập mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ cần có đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định như trên.

Quý vị có thể tải mẫu báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất tại đây:

Download Tại đây


Hướng dẫn soạn báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

Lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là việc làm cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Điều 113 Thông tư 200/2014 hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh như sau:

– Cơ sở để lập báo cáo kết quả kinh doanh: Dựa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước; căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ.

– Nội dung và kết cấu báo cáo:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nội bộ của doanh nghiệp phản ánh tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp.

Nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm các cột như sau; các chỉ tiêu báo cáo; mã số của các chỉ tiêu tương ứng; có số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo thể hiện; tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm; có số liệu của năm trước để so sánh.

– Phương thức lập các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nội bộ

+ Chỉ tiêu về doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ. Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các doanh thu khác trong năm của doanh nghiệp.

+ Chỉ tiêu về các khoản giảm trừ doanh thu. Chỉ tiêu này bao gồm các khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu trong năm như khoản chiết khấu thương mại, giảm giá bán hàng, hàng hóa bị trả lại trong kỳ báo cáo.

+ Chỉ tiêu doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ. Đây là chỉ tiêu được dùng làm căn cứ để tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này sẽ phản ánh doanh thu từ việc bán hàng, doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ và các khoản doanh thu khác đã trừ đi các khoản giảm trừ.

+ Chỉ tiêu về giá vốn bán hàng. Trong chỉ tiêu này sẽ phản ánh tổng giá vốn của hàng hóa, giá thành dùng để sản xuất của các thành phẩm đã bán, chi phí trực tiếp của khối lượng dịch vụ hoàn thành đã cung cấp và các chi phí khác tính vào giá vốn.

+ Ngoài ra còn có các chỉ tiêu như lợi nhuận gộp về bán hàng, cung ứng dịch vụ; doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp; chỉ tiêu chi phí về tài chính, lãi vay; chỉ tiêu về mức chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp; chỉ tiêu về lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh; chỉ tiêu về các thu nhập, chi phí và lợi nhuận khác,…

Bài viết trên đã giải đáp được những thắc mắc về vấn đề mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ; mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nội bộ và hướng dẫn lập mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nội bộ theo quy định.

>>> Tham khảo: Cách soạn mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất năm 2021