Hợp đồng hợp tác đầu tư năm 2021 Update 09/2023

Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

Hợp đồng hợp tác đầu tư là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong quan hệ hợp tác nhằm mục đích cùng thực hiện một công việc nhất định.

Hợp đồng hợp tác đầu tư có phải công chứng không?

Theo quy định pháp luật về công chứng và dân sự, hợp đồng hợp tác đầu tư không thuộc vào những hợp đồng cần công chứng.

Tuy nhiên, nếu phát sinh các hợp đồng phụ liên quan đến hợp đồng chính này mà hợp đồng phụ liên quan đến các trường hợp yêu cầu công chứng thì phải thực hiện công chứng hợp đồng phụ theo đúng quy định pháp luật.


Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o——–

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ

– Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành;

– Căn cứ vào tình hình thực tế năng lực và nhu cầu của hai bên

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

– Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các bên

Hôm nay, ngày….tháng…năm….,tại……,chúng tôi gồm có:

……………………(sau đây gọi tắt là bên A)

– Đại diện: …………          chức vụ: …………………

– Trụ sở: …………………

– Số tài khoản: ………………….

– Điện thoại: …………………..

……………………( say đây gọi tắt là bên B)

– Đại diện: ………………  chức vụ: …………….

– Trụ sở: …………………..

– Số tài khoản: ……………..

– Điện thoại: …………………

Các bên thỏa thuận hợp đồng hợp tác đầu tư với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Mục đích hợp đồng

 Bên A đồng ý cùng Bên B góp vốn đầu tư để …………………..và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật;

Điều 2: Vốn đầu tư và thực hiện góp vốn

Điều 3: Thực hiện đầu tư

Điều 4: Ký quỹ

Điều 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh

Điề