Bài thu hoạch chính trị hè 2021 của giáo viên như thế nào? Update 09/2023

Hoạt động chính trị là hoạt động thường xuyên của giáo viên. Sau mỗi đợt hoạt động tập huấn, giáo viên cần viết bài thu hoạch chính trị. TBT Việt Nam xin hướng dẫn Bài thu hoạch chính trị hè 2021 của giáo viên qua bài viết này, mời Quý vị theo dõi:

>>> Tham khảo: Viết thư cảm ơn sau phỏng vấn năm 2021


Bài thu hoạch chính trị hè là gì?

Trước khi đi vào làm rõ Bài thu hoạch chính trị hè 2021 của giáo viên, chúng tôi xin giải thích thêm về khái niệm bài thu hoạch chính trị hè.

Bài thu hoạch chính trị hè của giáo viên là kết quả để đánh giá mức độ tiếp thu, nhận thức đối với đối tượng sau khi tham gia (Đảng viên, giáo viên, viên chức và cán bộ giữ chức vụ quản lý công tác trong ngành giáo dục) khóa học, bồi dưỡng chính trị vào đợt hè các năm do Trung tâm Bồi dưỡng chính và Phòng Giáo dục và tào đạo phối hợp tổ chức giảng dạy.

Mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2020 của giáo viên phổ biến nhất?

Để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, dưới đây sẽ là một mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2020.

HỌ VÀ TÊN: ……………………………………………………………………….

NĂM SINH: ………………………………………………………………………….

CHỨC VỤ: …………………………………………………………………………

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: ……………………………………………………………..

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

>>> Tham khảo: Mẫu bản tường trình sự việc năm 2021


BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2020

VỀ NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Câu hỏi: Qua học tập, bồi dưỡng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Anh (chị) hãy trình bày nhận thức của bản thân về những nội dung của Nghị quyết, từ đó liên hệ với bản thân cơ quan đơn vị công tác.

Trải qua khóa bồi dưỡng chính trị hè 2020 và được học tập, trau dồi những nội dung, tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bản thân tôi đã có những nhận thức sâu sắc được các vấn đề sau:

Thứ nhất: Về tư tưởng: Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Ðó là nội dung cơ bản, quan trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt;

Là công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và trước hết là người đứng đầu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị,…

Thứ hai: Về nhiệm vụ: Nghị quyết nêu rất rõ bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ với mục đích là nhằm nâng cao nhận thức, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác, ngăn chặn những luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, Nghị quyết tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Hệ thống hóa, phổ biến những thành tựu lý luận mà Ðảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới.

Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013.

>>> Tham khảo: Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông năm 2021


Thứ ba: Nghị quyết đã đặt ra những yêu cầu quan trọng trong giai đoạn tới, cụ thể như:

– Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao.

Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các kế hoạch báo chí đã được phê duyệt. Tăng cường, chủ động đăng, tải, phổ biến những thông tin, chính thống có nội dung tích cực đi đôi với việc ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ những nguồn thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội.

– Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các đơn vị, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng.

Các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị – xã hội, mọi cán bộ, đảng viên phải có những phát ngôn đúng chuẩn mực, nghiêm túc kiểm điểm và tự kiểm điểm khi có vi phạm; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước,

Lan truyền, phán tán những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội. Trong đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của Internet và mạng xã hội.

Các cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị – xã hội, chính quyền địa phương, trước hết là người đầu cần phải phát huy cao nhất trách nhiệm của mình   trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch,…

Là một người giáo viên (cán bộ giữ chức vụ quản lý) đang mang trong mình một cao cả trọng trách trong sự nghiệp trồng người, bản thân tôi luôn ý thức được rằng luôn luôn tuyệt đối trung thành với đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

Luôn gương mẫu trong mọi hành động của bản thân trước học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân nơi cư trú. Không nghe, không làm theo, không phát tán và chia sẻ những tuyên truyền sai trái về các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Cần hình thành và duy trì lối sống giản dị, tiết kiệm trong bất kì hoàn cảnh nào. Luôn học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sử dụng Internet và các trang mạng xã hội một cách lành mạnh và văn minh, với mục đích phục vụ cho công tác trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ và giảng dạy của bản thân. Trước các âm mưu, thủ đoạn, luận điệu của các thế lực thù địch, phản động cần chủ động nhận diện, đấu tranh và loại bỏ; không a dua, cổ vũ các tổ chức phản động.

Xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng khu dân cư, đơn vị công tác và trong gia đình. Có lối sống vui vẻ, hòa nhã, thân thiện với mọi người; xây dựng, duy trì quan hệ đoàn kết trong nội bộ ở cơ quan cũng như trên địa bàn cư trú. Tích cực học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần vào công tác giáo dục của đơn vị. Luôn xứng đáng là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

Trên đây là thông tin tham khảo về Bài thu hoạch chính trị hè 2021 của giáo viên, Quý vị có những đóng góp vui lòng liên hệ TBT Việt Nam, chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận. Trân trọng!

>>> Tham khảo: Mẫu sơ yếu lý lịch ngắn gọn 2C mới nhất